Search Result of "แบคทีเรียย่อยเยื่อใย"

About 20 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

รางวัลระดับดี การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48 (2010)

ผลงาน:การศึกษาลักษณะบางประการของแบคทีเรียย่อยเยื่อใยที่มีศักยภาพสูงที่คัดเลือกจากกระเพาะรูเมนของกระบือปลัก

นักวิจัย: Imgนายภูมพงศ์ บุญแสน Imgดร.สุริยะ สะวานนท์, รองศาสตราจารย์ Imgนายปรีชา อินนุรักษ์ Imgดร.พริมา พิริยางกูร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Doner:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

รางวัลระดับดีเด่น ในการนำเสนอภาคโปสเตอร์ (2017)

ผลงาน:การศึกษาคุณสมบัติบางประการของแบคทีเรียย่อยเยื่อใยที่คัดเลือกจากกระเพาะรูเมนของโค

นักวิจัย: Imgนายภูมพงศ์ บุญแสน, อาจารย์ Imgกานต์ชนก โพธิ์ชะคุ้ม Imgดร.สุริยะ สะวานนท์, รองศาสตราจารย์

Doner:ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับสมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี และภาคีเครือข่ายสัตวศาสตร์-สัตวบาลแห่งประเทศไทย

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ สิ่งแวดล้อมนเรศวร ครั้งที่ 5

หัวเรื่อง:ความหลากหลายของแบคทีเรียย่อยเยื่อใยที่แยกจากกระเพาะรูเมนของกระบือปลัก

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการสิ่งแวดล้อมนเรศวร ครั้งที่ 5

หัวเรื่อง:ความหลากหลายของแบคทีเรียย่อยเยื่อใยที่แยกจากกระเพาะรูเมนของกระบือปลัก

Img
Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การศึกษาลักษณะบางประการของแบคทีเรียย่อยเยื่อใยที่มีศักยภาพสูงที่คัดเลือกจากกระเพาะรูเมนของกระบือปลัก

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48. (สาขาสัตว์)

หัวเรื่อง:การศึกษาลักษณะบางประการของแบคทีเรียย่อยเยื่อใยที่มีศักญภาพสูงที่คัดเลือกจากกระเพาะรูเมนของกระบือปลัก

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48

หัวเรื่อง:การศึกษาลักษณะบางประการของแบคทีเรียย่อยเยื่อใยที่มีศักยภาพสูงที่คัดเลือกจากกระเพาะรูเมนของกระบือปลัก

Img

Researcher

นาย ภูมพงศ์ บุญแสน, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:โภชนศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์, การผลิตโคเนื้อ, จุลินทรีย์วิทยาในกระเพาะรูเมน

Resume

Img

Researcher

ดร. สุริยะ สะวานนท์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:- จุลินทรีย์ และนิเวศน์วิทยาของจุลินทรีย์ในกระเพาะรูเมน , - โปรไบโอติก และพรีไบโอติกในอาหารสัตว์ , - การผลิตโคเนื้อและโคนม

Resume

Img

Researcher

นาย คงปฐม กาญจนเสริม, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:สรีรวิทยาการสืบพันธ์ุ

Resume

Img
Img
Img

Researcher

นาย ปรีชา อินนุรักษ์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การจัดการฟาร์มโคเนื้อ, การผสมเทียมโค

Resume

Img

Researcher

ดร. จินตนาถ วงศ์ชวลิต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:Molecular Enzymology, Soil Ecology

Resume