Search Result of "แบคทีเรียปฏิปักษ์"

About 110 results
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

ผลของแบคทีเรียปฏิปักษ์ Bacillus subtilis ต่อการเจริญเติบโตของอ้อย (2007)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
123456