Search Result of "แบคทีเรียก่อโรค"

About 169 results
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาชุดตรวจเชื้อแบคทีเรียก่อโรคทางเดินอาหารด้วยเทคนิคชีวเคมีแบบรวดเร็ว(ต่อยอด) (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปฐมาพร เอมะวิศิษฎ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1) วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (1)

Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบจากตำรับยาไทยในการยับยั้งแบคทีเรียก่อโรคผิวหนัง (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.มลธิรา ศรีถาวร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สุทธิเดช ปรีชารัมย์, อาจารย์

แหล่งทุน:คณะศิลปศสาตร์และวิทยาศาสตร์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

การพัฒนาแผ่นเจลาตินต้านเชื้อแบคทีเรียก่อโรคผิวหนังที่ผสมสารสกัดหยาบจันทน์แดง (2020)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.มลธิรา ศรีถาวร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.จินตนาถ วงศ์ชวลิต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนวิจัยของโครงการจัดตั้งภาควิชาจุลชีววิทยา ประจำปีงบประมาณ 2563

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดจากผักพื้นบ้านต่อการยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียก่อโรคอาหารเป็นพิษ (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวชื่นจิต จันทจรูญพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวอภิญญา หล้าเพ็ง

แหล่งทุน:สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

การใช้ Bacillus spp. เพื่อยับยั้งเชื้อแบคทีเรียก่อโรคในกุ้งกุลาดำ (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วัชริยา ภูรีวิโรจน์กุล, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.นนทวิทย์ อารีย์ชน, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (3) ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

ประสิทธิภาพของสารสกัดจากตำหรับยาไทยในการยับยั้งแบคทีเรียก่อโรคในอาหาร (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.มลธิรา ศรีถาวร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.จินตนาถ วงศ์ชวลิต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:โครงการจัดตั้งภาควิชาจุลชีววิทยา

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาแบคทีเรียก่อโรคและผลของสารเสริมภูมิคุ้มกันต่อโรคตายเดือนในปลานิลและปลาทับทิม (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิน สุรเชษฐพงษ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวอรวรรณ ลิ้มศิวิลัย

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

ผลของน้ำเม่าต่อการต้านทานเชื้อแบคทีเรียก่อโรคในปลานิล (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายณรงค์ กมลรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.พีชานิกา ชอบจิตต์, อาจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (1)

Img
123456789