Search Result of "แนวทางแก้ไข"

About 59 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

ปัญหาช้างป่าพลัดตกเหวนรก และแนวทางแก้ไขปัญหา (2019)

ผู้แต่ง:ImgDr.Ronglarp Sukmasuang, Associate Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img
Img
Img

งานวิจัย

ศึกษาหาสาเหตุกรณีน้ำท่วมเทศบาลเมืองสกลนครเพื่อหาแนวทางแก้ไข (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปิยนุช ใจแก้ว, อาจารย์

แหล่งทุน:โครงการช่วยเหลือน้ำท่วมจังหวัดสกลนคร ปี 2560

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ปัญหาและแนวทางแก้ไขในการประยุกต์ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการพัฒนาบุคคลและครอบครัวของนิสิตคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สาวิตรี รังสิภัทร์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายอภินัทธ์ แสงตรีเพชรกล้า

แหล่งทุน:ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

งานวิจัย

โครงการศึกษาสภาพปัญหาวิเคราะห์แนวทางแก้ไข และออกแบบปรับปรุงประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียโรงพยาบาล (2020)

หัวหน้าโครงการ:อ. วีร์ราภัสสร์ ณ ร้อยเอ็ด

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ศุภวัฒน์ ชัยเกษม, อาจารย์, Imgอ. วีร์ราภัสสร์ ณ ร้อยเอ็ด

แหล่งทุน:คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Img
Img
Img
Img
123