Search Result of "แนวทางพัฒนา"

About 16 results
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

แนวทางพัฒนาหลักสูตรการผลิตดอกไม้เพื่อเป็นพุทธบูชาสำหรับผู้สูงอายุ (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุภาสิณี นุ่มเนียม, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ประสงค์ ตันพิชัย, รองศาสตราจารย์, Imgดร.อารีรัตน์ ภาคพิธเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.จุฑาทิพย์ ถาวรรัตน์, อาจารย์

แหล่งทุน:เงินรายได้ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

Img
Img

งานวิจัย

แนวทางพัฒนาศักยภาพการทำนายลักษณะเพื่อการคัดเลือกจีโนมของมะเขือเทศ (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เจนจิรา ดวงจิต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร

Img
Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:แนวทางพัฒนาเครือข่ายกลุ่ม/องค์กรประชาชนในพื้นที่จังหวัด

Img

ที่มา:กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

หัวเรื่อง:มาตรฐานและแนวทางพัฒนาศักยภาพพนักงานขนสัมภาระและพนักงานเปิดประตูในสถานประกอบการที่พักแรม

หัวหน้าโครงการ:Imgนายรภัส ศิลป์ศรีกุล, อาจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:แนวทางพัฒนาการประชาสัมพันธ์ของกระทรวงศึกษาธิการ ในอนาคต

ผู้เขียน:Imgขวัญเรือน อภิมณฑ์

ประธานกรรมการ:Imgนายกิตติ พัชรวิชญ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgพูลศรี กนกวิจิตร

Img

ที่มา:การกีฬาแห่งประเทศไทย

หัวเรื่อง:แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมบุคลากรกีฬาในองค์กรกีฬาส่วนภูมิภาค

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุพิตร สมาหิโต, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ราตรี เรืองไทย, รองศาสตราจารย์, Imgดร.สิริพร ศศิมณฑลกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาวอำพร ศรียาภัย, อาจารย์, Imgดร.อิษฎี กุฏอินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.นันทวัน เทียนแก้ว, อาจารย์

Img

Researcher

ดร. ถวิกา เมฆอัคฆกรณ์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:อาชีวศึกษา

Resume

Img

Researcher

นาย เพิ่ม สุรักษา

ที่ทำงาน:ฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่ฝึกอบรม สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:ฝึกอบรม

Resume

Img

Researcher

ดร. สาคร ชินวงค์

ที่ทำงาน:ฝ่ายการศึกษา วิจัยและพัฒนา สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การส่งเสริมการผลิตและการบริหารจัดการเชิงธุรกิจข้าวปิ่นเกษตร, การผลิตเห็ดเศรษฐกิจ การแปรรูปและการตลาด, การส่งเสริมการเกษตร (ผลิตสัตว์ ผลิตพืช เกษตรผสมผสาน ป่านาสวน), การพัฒนากลุ่ม/ชุมชน การทำงานแบบมีส่วนร่วมกับชุมชน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน

Resume