Search Result of "แนวทางการส่งเสริม"

About 32 results
Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาครูอาชีวศึกษา (2013)

ผู้แต่ง:ImgDr.Sompop Suwannarat, Lecturer,

การประชุมวิชาการ:

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

แนวทางการส่งเสริมศักยภาพชุมชนมอญเจ็ดริ้วในการจัดการวัฒนธรรม (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายชัยรัตน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง, อาจารย์

แหล่งทุน:ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินะร (องค์การมหาชน)

Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หัวเรื่อง:แนวทางการส่งเสริมการผลิตผลิตภัณฑ์บำบัดนำเสีย ณ แหล่งกำเนิด

Img

ที่มา:กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หัวเรื่อง:แนวทางการส่งเสริมการผลิตผลิตภัณฑ์บำบัดน้ำเสีย ณ แหล่งกำเนิด

Img

ที่มา:กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หัวเรื่อง:แนวทางการส่งเสริมการผลิตผลิตภัณฑ์บำบัดน้ำเสีย ณ แหล่งกำเนิด

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การใช้แนวทางการส่งเสริมแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาการเกษตรที่ยั่งยืน: ศึกษาเฉพาะกรณีโครงการจัดการที่ดินบนพื้นที่ลาดชันในประเทศไทย

ผู้เขียน:Imgบุญทวี จำปา

ประธานกรรมการ:Imgนายสุรพล จันทราปัตย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.ประเดิม ฉ่ำใจ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.วิจารณ์ วิชชุกิจ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย

หัวเรื่อง:โครงการวิจัยแนวทางการส่งเสริมสหกรณ์เพื่อสร้างคุณค่าและพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีแก่ประชาคม ส.ส.ท.

หัวหน้าโครงการ:Imgนางจุฑาทิพย์ ภัทราวาท, รองศาสตราจารย์

12