Search Result of "แนวทางการพัฒนา"

About 244 results
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

แนวทางการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนเพื่อสิ่งแวดล้อม (2009)

ผู้แต่ง:

วารสาร:

Img

การประชุมวิชาการ

แนวทางการพัฒนา OTOP ในเขตภาคกลาง (2012)

ผู้แต่ง:ImgMrs.Rosada Vesdapunt, Assistant Professor, ImgDr.Sumalee Santipollavut, Associate Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img Img

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

แนวทางการพัฒนาสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิจิตต์ศรี สงวนวงศ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

Img

งานวิจัย

แนวทางการพัฒนาผู้นำกิจกรรมทางการเกษตรและสิ่งแวดล้อมโดยใช้ฟาร์มสถานศึกษา (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวอิสรีย์ ทรัพย์นุ้ย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวแพรวนภา เรียงริลา

แหล่งทุน:ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการทางด้านเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

แนวทางการพัฒนาผู้นำกิจกรรมทางการเกษตรและสิ่งแวดล้อมโดยใช้ฟาร์มสถานศึกษา (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กันตภณ คูหาพัฒนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ศุนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการทางการเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา

Img
Img
Img
Img
Img
Img
12345678910...