Search Result of "แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์"

About 14 results
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พนิต เข็มทอง, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:มูลนิธิป๋วย อึ๊งภากรณ์ (ธนาคารแห่งประเทศไทย)

Img

งานวิจัย

การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุนทรา โตบัว, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนมูลนิธิป๋วย อึ๊งภากรณ์ ธนาคารแห่งประเทศไทย

Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:ธนาคารแห่งประเทศไทย

หัวเรื่อง:การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วสันต์ ทองไทย, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ทุนมูลนิธิป๋วย อึ๊งภากรณ์ ธนาคารแห่งประเทศไทย

หัวเรื่อง:การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุนทรา โตบัว, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของวิสาหกิจชุมชน จังหวัดนครปฐม

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวจุรีวรรณ จันพลา, อาจารย์

Img

ที่มา:มูลนิธิป๋วย อึ๊งภากรณ์ (ธนาคารแห่งประเทศไทย)

หัวเรื่อง:การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พนิต เข็มทอง, รองศาสตราจารย์

Img

Researcher

นางสาว จุรีวรรณ จันพลา, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาศิลปศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน

Resume

Img

Researcher

ดร. วสันต์ ทองไทย, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

Resume