Search Result of "แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง"

About 30 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ (จาก: สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาเศรษฐกิจนอกภาคทางการในเขตเมืองเพื่อการขับเคลื่อนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง: การประชุมวิชาการและนิทรรศการ เศรษฐกิจพอเพียง: ร่วมเรียนรู้ สานข่าย ขยายผล วันที่ 23-27 พฤศจิกายน 2549

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

[Source][Cache]

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การจัดหน่วยการเรียนรู้เคลื่อนที่ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับเด็กและผู้ปกครองในชุมชนด้อยโอกาส : กรณีศึกษาชุมชนโรงสูบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปัทมาวดี เล่ห์มงคล, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วารสารมนุษยศาสตร์ (Humanities Journal)

หัวเรื่อง:การศึกษาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในนวนิยายเรื่อง วังดอกหญ้า ของ ว.วินิจฉัยกุล

Img

ที่มา:วารสารประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หัวเรื่อง:สถานที่ตากอากาศพำนักระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุหลังวัยเกษียณตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงและการออกแบบสถาปัตยกรรมที่ยั่งยืน

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาการพึ่งตนเองตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของครัวเรือนในชุมชนสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

ผู้เขียน:Imgอาภาพร ภควัตชัย

ประธานกรรมการ:Imgยุวัฒน์ วุฒิเมธี

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในนวนิยายไทย

ผู้เขียน:Imgนนท์จรัส วงศ์วิชัยวัฒน์

ประธานกรรมการ:Imgเสาวณิต วิงวอน

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาภาชนะบรรจุอาหารจากใบตองตามหลักแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

ผู้เขียน:Imgรัชดาภรณ์ สรษณะ

ประธานกรรมการ:Imgกุลขณิษฐ์ ราเชนบุณยวัทน์

กรรมการร่วม:Imgนายทรงกลด จารุสมบัติ, รองศาสตราจารย์, Imgนางอบเชย วงศ์ทอง, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงขององค์กรสตรีคริสเตียนในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย

Img

ที่มา:หน้าจั่ว

หัวเรื่อง:ภูมิปัญญาและแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของสถาปัตยกรรมในอุตสาหกรรมเกษตรพื้นบ้าน บริเวณลุ่มน้ำเพชรบุรี

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

หัวเรื่อง:การจัดการผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อเพิ่มมูลค่าตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษา กลุ่มทอผ้าฝ้ายย้อมคราม หมู่ 1 บ้านถ้ำเต่า ตำบลสามัคคีพัฒนา อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

หัวหน้าโครงการ:Imgนางจาริตา หินเธาว์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางกันยารัตน์ สุขะวัธนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ขวัญชนก ห่านนิมิตกุลชัย, อาจารย์, Imgนางสาวนันทิยา(ไม่ใช้แล้ว) พระทอง, Imgนายวรวิทย์ กุลตังวัฒนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

Researcher

นาย ณัฐพล ชัยยวรรณาการ

ที่ทำงาน:ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านกลยุทธ์ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม

สาขาที่สนใจ:การประเมินวัฎจักรชีวิต, การจัดการลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อม, ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์, การใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน, คาร์บอนฟุตพริ้นท์, ฟุตพริ้นท์น้ำ

Resume

Img

Researcher

นาย ศุภโชค ตาปนานนท์

ที่ทำงาน:ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม

สาขาที่สนใจ:ก๊าซเรือนกระจก LCA CFP CFO ECOFACTORY GREENINDUSTRY

Resume

12