Search Result of "แนวคิดเรื่องแสง"

About 4 results
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาแนวคิดและการถ่ายโอนแนวคิดเรื่อง แสง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ชั้น

ผู้เขียน:Imgกุลธิดา สุวัชระกุลธร

ประธานกรรมการ:Imgเอกภูมิ จันทรขันตี

กรรมการร่วม:Imgอภิชาติ พัฒนโภครัตนา

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วารสารวิจัย มข. (KKU Research Journal)

หัวเรื่อง:การศึกษาสภาพการเรียนการสอนแนวคิดเรื่อง แสง ของครูวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

Img

Researcher

ดร. วรรณทิพา รอดแรงค้า, ศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Science Education, Technology Education

Resume