Search Result of "แนวคิดวิทยาศาสตร์"

About 31 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

Researcher

ดร. ศศิเทพ ปิติพรเทพิน, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การสอนใช้แนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อม, การทำโครงงานวิทยาศาสตร์, การใช้แหล่งเรียนรู้ในการสอนวิทยาศาสตร์, การพัฒนาวิชาชีพครู

Resume

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อม ต่อความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ผู้เขียน:Imgปรัชญา จันตา

ประธานกรรมการ:Imgเสารรัตน์ ภัทรฐิตินันท์

กรรมการร่วม:Imgดร.พรรณนภา ศักดิ์สูง, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วารสารวิจัย มข. (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์.

หัวเรื่อง:การส่งเสริมความเข้าใจแนวคิดวิทยาศาสตร์ เรื่อง การแบ่งเซลล์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4โดยการสร้างภาพเคลื่อนไหว

Img

ที่มา:ทุนส่วนตัว

หัวเรื่อง:กรณีศึกษาการพัฒนาและนำไปใช้ของหน่วยการเรียนรู้ เรื่อง อภิมหาอุทกภัย ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ของนิสิตฝึกประ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศศิเทพ ปิติพรเทพิน, รองศาสตราจารย์

Img
Img
Img
Img
Img
Img

Researcher

นาง ปราณี โพธิสุข, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:สังคมวิทยาการศึกษา

Resume

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาเอก (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก. และสำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชามนุษย์ กับสิ่งแวดล้อมตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคม

ผู้เขียน:Imgสุรางค์ ธรรมโวหาร

ประธานกรรมการ:Imgดร.สิริพร ทิพย์คง, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.สุนันท์ สังข์อ่อง, รองศาสตราจารย์, Imgนางปราณี โพธิสุข, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:ผลของการสอนด้วยกระบวนการวิจัยที่สอดแทรกการสอนด้วยการสร้างเรื่องที่มีต่อผลการเรียนรู้ด้านการวิจัยของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

Img

ที่มา:วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.

หัวเรื่อง:ผลการปฏิบัติการสอนของครูผู้สอนชีววิทยาตามแนวการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ผ่านการศึกษาบทเรียน

12