Search Result of "แนวคิด"

About 702 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

แนวคิดในการออกแบบฐานรากอาคารสูงแบบฐานแผ่บนเสาเข็มในกทม. (2009)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

แนวคิดการสร้างเศรษฐศาสตร์คุณค่าจากแหล่งโปรตีน (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชุติมา ไวศรายุทธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ศศิธร นาคทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)

Img
Img
Img
12345678910...