Search Result of "แท็บเล็ต"

About 28 results
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การวัดผลสัมฤทธิ์การคัดไทยบนแท็บเล็ต (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สมหญิง ไทยนิมิต, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgพล จันทร์เฮง, Imgศรีจิตรา มหาประคุณชัย

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

หัวเรื่อง:โครงการพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้สำหรับการจัดการเรียนการสอนผ่านคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อนันต์ มุ่งวัฒนา, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาแอพพลิเคชั่น วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องรูปสี่เหลี่ยม สำหรับระบบปฏิบัติการไอโอเอสบนอุปกรณ์แท็บเล็ต ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ผู้เขียน:Imgวรัษฐา เสรีวิวัฒนา

ประธานกรรมการ:Imgดร.ไพฑูรย์ ศรีฟ้า, อาจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.สาโรช โศภีรักษ์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ทุนส่วนตัว

หัวเรื่อง:มุมมองและความพร้อมของนิสิตครูวิทยาศาสตร์ต่อการใช้แท็บเล็ต (Tablet) ในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เอกภูมิ จันทรขันตี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img
Img

ที่มา:ทุนส่วนตัว

หัวเรื่อง:การวัดผลสัมฤทธิ์การคัดไทยบนแท็บเล็ต

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สมหญิง ไทยนิมิต, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาเลิร์นนิ่ง ออบเจ็กต์ บนแท็บเล็ต วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องรูปสามเหลี่ยม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ผู้เขียน:Imgภาณุมาศ นักษัตรมณฑล

ประธานกรรมการ:Imgนายจงกล แก่นเพิ่ม, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.สาโรช โศภีรักษ์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.สุขุมาล กิติสิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 36 (EECON-36)

หัวเรื่อง:การออกแบบโปรแกรมคัดไทยบนแท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอน

Img

Researcher

ดร. ศิริรัตน์ ศรีสอาด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:หลักสูตรและการสอน, การสอนวิทยาศาสตร์

Resume

Img
Img

Researcher

ดร. ฐิติวรรณ ศรีนาค, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Computer Graphics, Computer Vision

Resume

12