Search Result of "แทรกแซง"

About 21 results
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาอัตราค่าใช้จ่ายการแปรสภาพมันสำปะหลังอัตราการสูญเสียน้ำหนักและค่าใช้จ่ายการเก็บรักษาและค่าขนส่งตามโครงการแทรกแซงตลาดมันสำปะหลัง (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พิชัย ทองดีเลิศ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สาวิตรี รังสิภัทร์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.พัฒนา สุขประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, Imgนางปพิชญา จินตพิทักษ์สกุล, อาจารย์, Imgดร.ธานินทร์ คงศิลา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.สุภาภรณ์ เลิศศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.สุพัตรา ศรีสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางเมตตา เร่งขวนขวาย, อาจารย์, Imgนายณัฐ สมณคุปต์, อาจารย์, Imgดร.พัชราวดี ศรีบุญเรือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:กระทรวงพาณิชย์

ผลลัพธ์:วารสาร (4) ประชุมวิชาการ (3)

Img
Img

ที่มา:วารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ [วารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Kasetsart University Journal of Economics)]

หัวเรื่อง:ผลกระทบทางการเมืองและเศรษฐกิจของนโยบายแทรกแซงราคาลำไย

Img

ที่มา:กรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์

หัวเรื่อง:โครงการติดตามและประเมินผลมาตรการแทรกแซงตลาดมันสำปะหลัง ปี 2551/2552

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวปฏิมา อู๋สูงเนิน

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายอุทัย คันโธ, รองศาสตราจารย์, Imgนางสาววราพันธุ์ จินตณวิชญ์, Imgนางวิไลลักษณ์ ชาวอุทัย

Img

ที่มา:วารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ [วารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Kasetsart University Journal of Economics)]

หัวเรื่อง:ผลกระทบทางการเมืองและเศรษฐกิจของนโยบายแทรกแซงราคาลำไย

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การศึกษาการแทรกแซงตลาดน้ำมันปาล์มของรัฐบาลและมาตรการป้องกันการทุจริต

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กาญจนา ศรีพฤทธิ์เกียรติ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วารสารการเงินการคลัง

หัวเรื่อง:นโยบายแทรกแซงราคาข้าว : โครงการรับจำนำและประกันรายได้

Img

ที่มา:กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์

หัวเรื่อง:โครงการติดตามและประเมินผลมาตรการแทรกแซงตลาดมันสำปะหลัง ปี 2551/2552

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสุกัญญา จัตตุพรพงษ์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายอุทัย คันโธ, รองศาสตราจารย์, Imgนางวิไลลักษณ์ ชาวอุทัย, Imgนางสาววราพันธุ์ จินตณวิชญ์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การประเมินผลกระทบจากนโยบายแทรกแซงราคาลำไยของไทย

ผู้เขียน:Imgภคพล สายหยุด

ประธานกรรมการ:Imgจารึก สิงหปรีชา

กรรมการร่วม:Imgดร.ประพิณวดี ศิริศุภลักษณ์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.สุปรียา ควรเดชะคุปต์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

Researcher

ดร. จารึก สิงหปรีชา, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน

Resume

Img

ที่มา:กระทรวงพานิชย์

หัวเรื่อง:การศึกษาอัตราค่าใช้จ่ายการแปรสภาพมันสำปะหลังอัตราการสูญเสียน้ำหนักและค่าใช้จ่ายการเก็บรักษาและค่าขนส่งตามโครงการแทรกแซงตลาดมันสำปะหลัง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พิชัย ทองดีเลิศ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สุภาภรณ์ เลิศศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.สาวิตรี รังสิภัทร์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.พัฒนา สุขประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, Imgนายณัฐ สมณคุปต์, อาจารย์, Imgดร.พัชราวดี ศรีบุญเรือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางเมตตา เร่งขวนขวาย, อาจารย์, Imgดร.ธานินทร์ คงศิลา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางปพิชญา จินตพิทักษ์สกุล, อาจารย์, Imgดร.สุพัตรา ศรีสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

Researcher

นาง วิไลลักษณ์ ชาวอุทัย

ที่ทำงาน:สำนักงานเลขานุการ คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:งานส่งเสริมการเกษตร

Resume

Img

Researcher

นางสาว วราพันธุ์ จินตณวิชญ์

ที่ทำงาน:ศูนย์วิจัยและพัฒนาทางสัตวศาสตร์ (วิชาการอาหารสัตว์) ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:อาหารสัตว์

Resume

Img

Researcher

นาย อุทัย คันโธ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:โภชนศาสตร์ (สุกร), โภชนศาสตร์สัตว์กระเพาะเดี่ยว, ขบวนการผลิตอาหารสัตว์

Resume

Img

Researcher

ดร. กาญจนา ศรีพฤทธิ์เกียรติ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Supply Chain Management in Agribusiness , Management Information Systems

Resume

Img

Researcher

นาง สุกัญญา จัตตุพรพงษ์

ที่ทำงาน:ศูนย์วิจัยและพัฒนาทางสัตวศาสตร์ (วิชาการอาหารสัตว์) ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:อาหารสัตว์

Resume

Img

Researcher

ดร. อภิชญา ลีลาวณิชกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:Demand analysis, Food economics and marketing, Food quality system, Industrial organization, Game theory

Resume

12