Search Result of "แตนเบียนหนอน"

About 18 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47

หัวเรื่อง:การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่ออัตราส่วนเพศของแตนเบียนหนอน Cotesia flavipes (Cameron) (Hymenoptera: Braconidae)

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47

หัวเรื่อง:การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่ออัตราส่วนเพศของแตนเบียนหนอน Cotesia flavipes (Cameron) (Hymenoptera: Braconidae)

Img
Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การใช้ประโยชน์ของแตนเบียนหนอน Cotesia flavipes ในการควบคุมหนอนเจาะลำต้นและยอดอ้อยในเขตภาคกลางของประเทศไทย

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การศึกษาอาหารที่เหมาะสมสำหรับเพาะเลี้ยงเพิ่มปริมาณหนอนเจาะลำต้นและยอดอ้อย สีชมพู Sesamia inferens (Walker) เพื่อใช้ในการผลิตแตนเบียนหนอน Cotesia flavipes (Cameron) (Hymenoptera: Braconidae)

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การพัฒนากระบวนการผลิตแตนเบียนหนอน Cotesia flavipes (Cameron)(Hymenoptera:Braconidae) ในเชิงพาณิชย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วิวัฒน์ เสือสะอาด, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตแตนเบียนหนอน Cotesia flavipes (Cameron)(Hymenoptera: Braconidae)for commercial production

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิวัฒน์ เสือสะอาด, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การพัฒนากระบวนการผลิตแตนเบียนหนอน Cotesia flavipes (Cameron) (Hymenoptera:Braconidae) ในเชิงพาณิชย์

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิวัฒน์ เสือสะอาด, รองศาสตราจารย์

Img

Researcher

ดร. โสภณ อุไรชื่น, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การควบคุมโรคพืชโดยชีววิธี, การควบคุมแมลงศัตรูพืชโดยเชื้อจุลินทรีย์, พิษวิทยาของสารฆ่าแมลง

Resume

Img

งานวิจัย

โครงการวิจัยและพัฒนาอ้อยและน้ำตาล (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เรวัต เลิศฤทัยโยธิน, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

Img

Researcher

นางสาว ณิชานันท์ เกินอาษา, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน

Resume

Img

Researcher

ดร. วิวัฒน์ เสือสะอาด, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การควบคุมแมลงศัตรูพืชและวัชพืชโดยชีววิทยาโดยชีววิธี (Biological Control of Insect Pests and Weeds)

Resume