Search Result of "แตนเบียน"

About 68 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การประเมินทางด้านชีววิทยาของแตนเบียนแตนสร้างปม Quadrastichus sp. (Hymenoptera:Eulophidae) ของประเทศไทย (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เบญจคุณ แสงทองพราว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:คณะกรรมการโครงการวิจัยและพัฒนาสวนป่าไม้เศรษฐกิจ

Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตแตนเบียน Asecodes hispinarum Boucek (Hymenoptera: Eulophidae) (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.โสภณ อุไรชื่น, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วิวัฒน์ เสือสะอาด, รองศาสตราจารย์, Imgกิตติยา สุขเสน, Imgน้ำผึ้ง ชมถูเขียว, Imgสังวอน แก้ววิจิตร

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (5)

Img
Img

งานวิจัย

แมลงศัตรูข้าวและแตนเบียนที่สำคัญ (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วีรวรรณ อมรศักดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
1234