Search Result of "แคลเซียมคลอไรด์"

About 34 results
Img

งานวิจัย

ผลของแคลเซียมคลอไรด์ต่อคุณภาพและอายุการปักแจกันของดอกเยอบีร่า (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อิษยา นะมิกิ, อาจารย์

แหล่งทุน:ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

ผลของแคลเซียมคลอไรด์ต่อคุณภาพของผลหม่อนพันธุ์เชียงใหม่ 60 (2017)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img
Img
Img

งานวิจัย

ผลของแคลเซียม บรรจุภัณฑ์ และแสงยูวีต่อคุณภาพของหม่อนผลสดภายหลังการเก็บเกี่ยว (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อิษยา นะมิกิ, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนา

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (2)

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการคหกรรมศาสตร์

หัวเรื่อง:ผลการใช้กรดซิตริกและแคลเซียมคลอไรด์ต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์สละลอยแก้ว

Img

งานวิจัย

พัฒนากระบวนการผลิตข้าวพองสำเร็จรูปด้วยไมโครเวฟในเชิงพาณิชย์ (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายนิรันดร จันทร์ลาด

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img

ที่มา:วารสารวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

หัวเรื่อง:ประสิทธิภาพของสารป้องกันกำจัดเชื้อจุลินทรีย์ร่วมกับแคลเซียมคลอไรด์ในการยืดอายุการเก็บรักษาและลดการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ก่อโรคในขนุนตัดแต่งสด

Img

ที่มา:The 35th Congress on Science and Technology of Thailand (STT 35)

หัวเรื่อง:ผลของแคลเซียมคลอไรด์ต่อเนื้อสัมผัส ปริมาณเพคตินและโครงสร้างระดับจุลภาคของมะม่วงแช่เยือกแข็ง

12