Search Result of "แคปไซซิน"

About 37 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 8

หัวเรื่อง:การพัฒนาวิธีการหาปริมาณแคปไซซินในพริกด้วยแสงเนียร์อินฟราเรดสเปกโตรสโกปี

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การปรับปรุงปริมาณสารแคปไซซินในพริกเพื่ออุตสาหกรรมอาหารและยา

Img

Researcher

นาง วารุณี ธนะแพสย์

ที่ทำงาน:ฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

สาขาที่สนใจ:Postharvest Technology , Near Infrared Spectroscopy

Resume

Img

Researcher

ดร. ศุมาพร เกษมสำราญ

ที่ทำงาน:ฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

สาขาที่สนใจ:Chemometrics, Bionass, Food Science, Biofuels, Near Infrared Spectroscopy

Resume

Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การใช้สารสกัดหยาบจากพริกในอาหารไก่เนื้อ

ผู้เขียน:Imgอังศุมาลี แก้วดิเรก

ประธานกรรมการ:Imgนวลจันทร์ พารักษา*

กรรมการวิชาเอก:Imgนายสินชัย พารักษา, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ทวีศักดิ์ ส่งเสริม, ศาสตราจารย์, ImgNuntavan Bunyapraphatsara

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ

หัวเรื่อง:(ย้ายไปหัวข้อบทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ)การพัฒนาวิธีการหาปริมาณแคปไซซินในพริกด้วยแสงเนียร์อินฟราเรดสเปกโตรสโกปี

Img

Researcher

ดร. ปิยะณัฎฐ์ ผกามาศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์, สรีรวิทยาของพืชในสภาพเครียด

Resume

Img

Researcher

ดร. พรพรรณ พรศิลปทิพย์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:เคมีวิเคราะห์, Radiochemical Methods, Flow-injection Analysis etc.

Resume

Img
Img

Researcher

ดร. เสาวณี สาธรวิริยะพงศ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Plant Anatomy, Medicinal Plants

Resume

Img

Researcher

ดร. วิไล ศิริวัชรไพบูลย์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:เคมีไฟฟ้าเเละตัวเร่งปฏิกิริยาทางเคมีไฟฟ้า

Resume

12