Search Result of "แขนหุ่นยนต์ก้านเดียว"

About 4 results
Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 34

หัวเรื่อง:การควบคุมตำแหน่งแบบคงทนของแขนหุ่นยนต์ก้านเดียวที่มีค่าความไม่แน่นอนเชิงพารามิเตอร์โดยใช้ทฤษฎีป้อนกลับเชิงปริมาณ

Img
Img

Researcher

ดร. พีระยศ แสนโภชน์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Electrical Engineering, Robotic Control, Optinal Control

Resume