Search Result of "แก๊สซิฟิเคชั่น"

About 35 results
Img

งานวิจัย

โครงการจัดทำแผนการบริหารจัดการโรงไฟฟ้าชีวมวลชุมชนต้นแบบจังหวัดสระแก้ว โดยเทคโนโลยีแก๊สซิฟิเคชั่น (Gasification) ขนาด 300 กิโลวัตต์ (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายสงคราม ธรรมมิญช, รองศาสตราจารย์, Imgดร.วิชัย ศิวะโกศิษฐ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ดุลย์พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.วราวุฒิ ศุภมิตรมงคล, Imgนายเกษม หฤทัยธนาสันติ์, Imgนายยุทธนา บรรจง, Imgนางสาวเทพา ผุดผ่อง, Imgนางกัณทิมา โอชารส, Imgนางสาวชลลดา บุราชรินทร์, Imgนายเอกพงษ์ ธนะวัติ, Imgนางสาววัชรี อธิปัญญาสฤษดิ์, Imgนางสาวสุจิตรา สุวรรณ, Imgนายจิตวัต อรุณนภา, Imgนายสมปอง นิลพันธ์

แหล่งทุน:สำนักงานจังหวัดสระแก้ว

Img

งานวิจัย

การผลิต Woodceramics จากชานอ้อยเพื่อใช้เป็นวัสดุดูดซับในกระบวนการแก๊สซิฟิเคชันของชีวมวล (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พงษ์ศักดิ์ เฮงนิรันดร์, อาจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

Img
Img
Img

Researcher

ดร. คณิต มานะธุระ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การแปลงสภาพชีวมวลและวัสดุเหลือทิ้ง, การอนุรักษํพลังงานในอาคารและโรงงาน, การควบคุมมลพิษทางอากาศ

Resume

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8

หัวเรื่อง:การกำจัดน้ำมันดินของไม้ยูคาลิปตัสในกระบวนการแก๊สซิฟิเคชันแบบแก๊สไหลลง

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การลดการใช้น้ำมันเตาและการจัดการของเสียผ่านกระบวนการแก๊สซิฟิเคชั่นของกากตะกอนชีวภาพในอุตสาหกรรมกระดาษรีไซเคิล

ผู้เขียน:Imgบุริมภัทร ปกรณ์ศิริ

ประธานกรรมการ:Imgดร.ตุลวิทย์ สถาปนจารุ, รองศาสตราจารย์, Imgตุลวิทย์ สถาปนจารุ

กรรมการร่วม:Imgวีรชัย อาจหาญ

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img
Img

Researcher

นาย สวัสดิ์ ภูมิสวัสดิ์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ การผลิตและการวิเคราะห์ทางวิศวกรรม

Resume

Img

งานวิจัย

เครื่องผลิตแก๊สชีวมวลชนิดไหลลงใช้อากาศ 3 ขั้น (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.คณิต มานะธุระ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgประพันธ์ คูชลธารา

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

Researcher

นาง วิจิตรา ภูมิสวัสดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:พลังงานหมุนเวียน

Resume

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การกำจัดน้ำมันดินของไม้ยูคาลิปตัสในกระบวนการแก๊สซิฟิเคชันแบบแก๊สไหลลง

ผู้เขียน:Imgภัทชนก แก้วพงศธร

ประธานกรรมการ:Imgดร.อภิญญา ดวงจันทร์, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgสุจิณณา กรรณสูต, Imgวีรชัย สุนทรรังสรรค์, Imgสุจิณณา กรรณสูต

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาปัจจัยด้านการลงทุนของโรงผลิตพลังงานไฟฟ้าจากชีวมวลของโรงสีข้าว

ผู้เขียน:Imgศิริวรรณ ธรรมสถิร

ประธานกรรมการ:Imgฐิติมา รุ่งรัตนาอุบล, Imgดร.ฐิติมา รุ่งรัตนาอุบล, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทยครังที 8

หัวเรื่อง:การกำจัดนํ้ามันดินของไม้ยูคาลิปตัสในกระบวนการแก๊สซิฟิเคชั่น แบบแก๊สไหลลง

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

EQUILIBRIUM MODELING OF RAW AND TORREFIED LEUCAENA IN A DOWNDRAFT FIXED BED GASIFIER

ผู้แต่ง:ImgDr.Kanit Manatura, Assistant Professor, ImgJau-Huai Lu,

วารสาร:

Img
Img

Researcher

นาย สงคราม ธรรมมิญช, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:สำนักงานเลขานุการ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

Resume

Img

Researcher

นาง กัณทิมา โอชารส

ที่ทำงาน:ฝ่ายพัฒนาเชิงธุรกิจ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

Resume

Img

Researcher

นาย เอกพงษ์ ธนะวัติ

ที่ทำงาน:ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

Resume

Img

Researcher

ดร. พสุธา สุนทรห้าว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการจัดการป่าไม้ คณะวนศาสตร์ บางเขน

Resume

12