Search Result of "แก่นตะวัน"

About 113 results
Img
Img

งานวิจัย

การผลิตเยื่อกระดาษจากต้นแก่นตะวัน (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายวุฒินันท์ คงทัด

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ทรัพย์สินทางปัญญา

กรรมวิธีการผลิตผงพรีไบโอติกจากแก่นตะวัน (2018)

นักวิจัย:

ประเภท:

Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การปลูกและการใช้ประโยชน์จากพืชแก่นตะวัน(Jerusalem Artichoke) (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชัยภูมิ บัญชาศักดิ์, ศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:โครงการวิจัยสถาบันเพื่อพัฒนาคุณภาพและโครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพเชิงบูรณาการเพื่อการแข่งขัน

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การปลูกและการใช้ประโยชน์จากพืชแก่นตะวัน(Jerusalem Artichoke) (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เกศศิณี ตระกูลทิวากร

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:โครงการวิจัยสถาบันเพื่อพัฒนาคุณภาพและโครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพเชิงบูรณาการเพื่อการแข่งขัน

Img

งานวิจัย

การปลูกเพื่อใช้ประโยชน์จากพืชแก่นตะวัน (Jerusalem Artichoke) (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ธนะบูลย์ สัจจาอนันตกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, Imgดร.ประมุข ภระกูลสุขสถิตย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:โครงการวิจัยสถาบันเพื่อพัฒนาคุณภาพและโครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพเชิงบูรณาการเพื่อการแข่งขัน

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2) วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (3)

123456