Search Result of "แกะขุน"

About 30 results
Img
Img

งานวิจัย

การใช้ผลพลอยได้จากโรงงานแป้งมันสำปะหลังในระดับสูงเป็นแหล่งทดแทนพลังงานและเยื่อใยในสูตรอาหารแกะขุน (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายวัชรวิทย์ มีหนองใหญ่, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายนิตินันท์ นันประดิษฐ์, Imgนายอาทิตย์ พาระแพง

แหล่งทุน:เงินรายได้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ผลลัพธ์:วารสาร (2)

Img
Img
Img

งานวิจัย

ผลของการใช้เปลือกมันสำปะหลังหมักเป็นแหล่งพลังงานและเยื่อใยสายสั้นในสูตรอาหาร ต่อสมรรถนะการเจริญเติบโต และคุณภาพซากของแกะขุนในเขตร้อน (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายวัชรวิทย์ มีหนองใหญ่, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายศุภรินทร์ มหาสวัสดิ์, อาจารย์, Imgนายภานุวัฒน์ คัมภีราวัฒน์, อาจารย์

แหล่งทุน:มูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำปะหลังแห่งประเทศไทย ในพระราชูประถัมภ์สมเด็จพระเทพระรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:อิทธิพลของการใช้ผลพลอยได้จากโรงงานแป้งมันสำปะหลังในรูปแบบหมักในสูตรอาหารแกะขุนต่อสมรรถนะการให้ผลผลิตและองค์ประกอบของกรดไขมันคอนจูเกตลิโนเลอิกในเนื้อแกะ

หัวหน้าโครงการ:Imgนายวัชรวิทย์ มีหนองใหญ่, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายภานุวัฒน์ คัมภีราวัฒน์, อาจารย์, Imgดร.กรรณิการ์ วงษ์พานิชย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:อิทธิพลของการใช้ผลพลอยได้จากโรงงานแป้งมันสำปะหลังในรูปแบบหมักในสูตรอาหารแกะขุนต่อสมรรถนะการให้ผลผลิตและองค์ประกอบของกรดไขมันคอนจูเกตลิโนเลอิกในเนื้อแกะ

หัวหน้าโครงการ:Imgนายวัชรวิทย์ มีหนองใหญ่, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายภานุวัฒน์ คัมภีราวัฒน์, อาจารย์, Imgดร.กรรณิการ์ วงษ์พานิชย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:แก่นเกษตร

หัวเรื่อง:อิทธิพลของผลพลอยได้จากโรงงานแป้งมันในสูตรอาหารต่อสมรรถนะการให้ผลผลิตของแกะขุน

Img

ที่มา:วารสารวิจัย มข.

หัวเรื่อง:ผลของการใช้เปลือกมันสำปะหลังหมักเป็นแหล่งพลังงานและเยื่อใยในสูตรอาหารต่อสมรรถนะการเจริญเติบโตและคุณภาพซากของแกะขุนในเขตร้อน

Img

ที่มา:เงินรายได้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

หัวเรื่อง:การใช้ผลพลอยได้จากโรงงานแป้งมันสำปะหลังในระดับสูงเป็นแหล่งทดแทนพลังงานและเยื่อใยในสูตรอาหารแกะขุน

หัวหน้าโครงการ:Imgนายวัชรวิทย์ มีหนองใหญ่, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วารสารเกษตรพระจอมเกล้า

หัวเรื่อง:การใช้ผลพลอยได้จากโรงงานแป้งมันสำปะหลังเป็นแหล่งพลังงานและเยื่อใยในสูตรอาหารแกะขุน

Img

ที่มา:สถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร

หัวเรื่อง:ผลของโซเดียมไบคาร์บอเนตและเยื่อใยที่มีประสิทธิภาพในสูตรอาหารที่มีเปลือกมันสำปะหลังหมักในระดับสูง ต่อกระบวนการหมักในกระเพาะรูเมนและสมรรถนะการให้ผลผลิตของแกะขุน

หัวหน้าโครงการ:Imgนายวัชรวิทย์ มีหนองใหญ่, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายภานุวัฒน์ คัมภีราวัฒน์, อาจารย์, Imgดร.พิชาด เขจรศาสตร์, อาจารย์

Img

ที่มา:สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:(2554)อิทธิพลของการใช้ผลพลอยได้จากโรงงานแป้งมันสำปะหลังในรูปแบบหมักในสูตรอาหารแกะขุน ต่อสมรรถนะการให้ผลผลิตและองค์ประกอบของกรดไขมันคอนจูเกตลิโนเลอิกในเนื้อแกะ

หัวหน้าโครงการ:Imgนายวัชรวิทย์ มีหนองใหญ่, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายภานุวัฒน์ คัมภีราวัฒน์, อาจารย์, Imgดร.กรรณิการ์ วงษ์พานิชย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

12