Search Result of "แกลบ rice husk"

About 7 results
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาและพัฒนาบล็อกดินซีเมนต์ผสมเถ้าแกลบ

ผู้เขียน:Imgปิติพร ตอพรหม

ประธานกรรมการ:Imgนายอภิชาติ จิรัฐติยางกูร, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.เชาว์ อินทร์ประสิทธิ์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงินของโครงการโรงไฟฟ้าที่ใช้เชื้อเพลิงแกลบในจังหวัดสุพรรณบุรี

ผู้เขียน:Imgสงกรานต์ เที่ยงธรรม

ประธานกรรมการ:Imgดร.นุชนาถ มั่งคั่ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgปิติ กันตังกุล

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:การสังเคราะห์ซีโอไลต์ชนิด ZSM-5 บริสุทธิ์จากเถ้าลอยลิกไนต์ และเถ้าแกลบแบบสองขั้นตอน (ทุนเมธีวิจัยอาวุโส รศ.ดร.จำรัส ลิ้มตระกูล)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขัดผิวที่มีส่วนผสมของซิลิกาจากแกลบข้าว

ผู้เขียน:Imgเจษฎาภรณ์ เรืองมะเริง

ประธานกรรมการ:Imgดร.หทัยรัตน์ ริมคีรี, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์, Imgสุพนิดา(พงษ์ศิริ) วินิจฉัย

กรรมการวิชารอง:Imgสุมนรัตน์ ชื่นพุฒิ

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การดูดซับแอมโมเนียในน้ำเสียชุมชนของเทศบาลเมืองเพชรบุรี ด้วยเถ้าแกลบและถ่านบิทูมินัสเชิงพาณิชย์

ผู้เขียน:Imgโสภา รักสะอาด

ประธานกรรมการ:Imgนางคณิตา ตังคณานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, Imgคณิตา ตังคณานุรักษ์

กรรมการวิชารอง:Imgนิพนธ์ ตังคณานุรักษ์, Imgดร.นิพนธ์ ตังคณานุรักษ์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การบำบัดจากเครื่องสัมผัสแบบเปียกของเตาเผาแกลบโดยการตกตระกอนเคมี

ผู้เขียน:Imgปริญญาสิริ โล่ห์สุริยะ

ประธานกรรมการ:Imgนางภัชราภรณ์ สุวรรณวิทยา, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.สันติ ชินานุวัติวงศ์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

Researcher

ดร. อภิญญา ดวงจันทร์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Pyrolysis, Heavy oil upgrading, Catalysis, Polymer composites

Resume