Search Result of "แกลบ"

About 256 results
Img

งานวิจัย

การควบคุมการกระจายขนาดรูพรุนของซิลิกาเมโซพอร์ชนิด SBA-15 จากเถ้าแกลบ (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การผลิตซีโอไลต์ชนิด ZSM-5 จากเพอร์ไลต์และเถ้าแกลบ (2002)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ไพศาล คงคาฉุยฉาย, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การเตรียมเถ้าแกลบวัสดุดูดซับเพื่อศึกษาการดูดซับสีย้อมในห้องปฏิบัติการ (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวกรรณิการ์ ถนอมสิทธิ์

แหล่งทุน:กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร (หมวดทุนอุดหนุนวิจัย)

Img

งานวิจัย

การสังเคราะห์ซิลิกาเมโซพอร์ที่มีรูพรุน 2 ขนาดจากเถ้าแกลบโดยใช้ไคโตซานเป็นสารแม่แบบ (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (2)

Img

งานวิจัย

การใช้ระบบเอสบีอาร์แบบไร้อากาศและขี้เถ้าแกลบ บำบัดน้ำเสียจากการผลิตแผ่นยางพารา (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รฐานิษฐ์ สุขธนาภิรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
12345678910...