Search Result of "แกรฟีน"

About 44 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

สปินวอลเลย์ทรอนิกส์ประยุกต์จากแกรฟีนและเจอร์มานีน (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.บำเหน็จ สุดชมโฉม, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img

งานวิจัย

การขนส่งควอนตัมในแกรฟีน (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.บำเหน็จ สุดชมโฉม, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgกฤตกร เจติยานนท์

แหล่งทุน:ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา “ทุน 72 ปี มก.” ปีการศึกษา 2557

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การสังเคราะห์ฟิล์มบางแกรฟีนโดยวิธีการตกสะสมไอเชิงเคมีด้วยเลเซอร์ (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุรศักดิ์ เชียงกา, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

คุณสมบัติการส่งผ่านในแกรฟีนหลายชั้นและวัสดุชั้นเดียว ซิลิซีน, เจอรมานีน และสเตนีน (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.บำเหน็จ สุดชมโฉม, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ผลลัพธ์:วารสาร (3)

Img
123