Search Result of "เอสโตรเจน"

About 43 results
Img

งานวิจัย

การวิเคราะห์สารเอสโตรเจนในมะพร้าว (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:บริษัท วราฟู้ดแอนด์ดริ๊ง จำกัด

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

หัวเรื่อง:การจำแนกสายพันธุ์กวาวเครือขาวและการคัดเลือกสายพันธุ์ที่มีสารไฟโตเอสโตรเจนหลักสูง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิเชียร กีรตินิจกาล, รองศาสตราจารย์

Img
Img

Researcher

นาย สมโภชน์ ทับเจริญ

ที่ทำงาน:ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมการเลี้ยงสุกรแห่งชาติ (ภาควิชาสัตวบาล) คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:สมุนไพรสำหรับสัตว์, การผลิตสุกร

Resume

Img
Img
Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:ผลของไฟโตเอสโตรเจนในกวากเครือขาวต่อระดับโคเลสเตอรอลในไข่แดงและประสิทธิภาพการให้ผลผลิตไข่ในไก่ไข่

หัวหน้าโครงการ:Imgมร.สุนทรานี ทองใหญ่, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายวรศักดิ์ ปัจฉิมะศิริ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

หัวเรื่อง:การคัดเลือกสายพันธุ์ชักมดลูกที่มีสารไฟโตเอสโตรเจนหลักสูงและไมีมีสารพิษ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิเชียร กีรตินิจกาล, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วารสารสัตวบาล

หัวเรื่อง:การกระตุ้นการเจริญพันธุ์และการให้ผลผลิตไข่ในแม่ไก่พื้นเมืองด้วยแสงสีแดงจากหลอดไฟแอลอีดี

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของกวาวเครือขาวต่อการเจริญเติบโตและการใช้ประโยชน์อาหารในปลาดุกลูกผสม

ผู้เขียน:Imgปุญมณี กาญจนวรกุล

ประธานกรรมการ:Imgประทักษ์ ตาบทิพย์วรรณ

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.อรพินท์ จินตสถาพร, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางส่งศรี มหาสวัสดิ์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

หัวเรื่อง:การจำแนกสายพันธุ์และการคัดเลือกสายพันธุ์สมุนไพรกวาวเครือและว่านชักมดลูกเพื่อเพิ่มคุณภาพวัตถุดิบสมุนไพร

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิเชียร กีรตินิจกาล, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของไฟโตเอสโตรเจนในกวาวเครือขาวต่อระดับโคเลสเตอรอลในไข่แดง และประสิทธิภาพการให้ผลผลิตไข่ในไก่ไข่

ผู้เขียน:Imgประภัสรา กันภัย

ประธานกรรมการ:Imgชนินทร์ ติรวัฒนวานิช

กรรมการวิชาเอก:Imgนายวรศักดิ์ ปัจฉิมะศิริ, รองศาสตราจารย์, Imgมร.สุนทรานี ทองใหญ่, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.อรุณี อิงคากุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:ศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตสัตว์ปีก สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ มก.

หัวเรื่อง:ศึกษาการใช้กวาวเครือขาวต่อสมรรถภาพการให้ไข่และอายุการให้ไข่ของไก่ไข่

หัวหน้าโครงการ:Imgนางอรทัย จินตสถาพร

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางภคอร อัครมธุรากุล, Imgนายสมโภชน์ ทับเจริญ

Img

Researcher

นาย เกรียงศักดิ์ สอาดรักษ์

ที่ทำงาน:ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมการเลี้ยงสุกรแห่งชาติ (ภาควิชาสัตวบาล) คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การจัดการฟาร์มสุกร

Resume

123