Search Result of "เอสเทอร์ริฟิเคชั่น"

About 27 results
Img

งานวิจัย

ศึกษาคุณสมบัติเคมี-ฟิสิกส์ และคุณสมบัติการเป็นอิมัลซิไฟเออร์ของไซโลโอลิโกแซคคาไรด์ที่ผ่านการดัดแปรด้วยวิธีเอสเทอร์ริฟิเคชั่นกับกรดไขมัน (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศันสนีย์ อุดมระติ

ผู้ร่วมโครงการ:ImgShoichi Gohtani

แหล่งทุน:สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอร์ริฟิเคชั่นของน้ำมันสบู่ดำเพื่อผลิตไบโอดีเซลโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาวิวิธพันธุ์

ผู้เขียน:Imgคณินทร์ เอี่ยมจิตต์

ประธานกรรมการ:ImgKandis Sudsakorn

กรรมการร่วม:Imgดร.ไพศาล คงคาฉุยฉาย, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

หัวเรื่อง:การจำลองปฏิกิริยาทรานเอสเทอรริฟิเคชันสำหรับการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลด้วยวิธี Molecular Modeling

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การทำบริสุทธิ์กรดแลกติกโดยการเอสเทอร์ริฟิเคชั่นด้วยเรซินแลกเปลี่ยนประจุบวก

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ประมุข ภระกูลสุขสถิตย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา, รองศาสตราจารย์, Imgดร.วิเชียร กิจปรีชาวนิช, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การทำบริสุทธิ์กรดแลกติกโดยการเอสเทอร์ริฟิเคชั้นด้วยการเรซิ่นแลกเปลี่ยนประจุบวก

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ประมุข ภระกูลสุขสถิตย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, รองศาสตราจารย์, Imgดร.วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา, รองศาสตราจารย์, Imgดร.วิเชียร กิจปรีชาวนิช, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48

หัวเรื่อง:การศึกษาเพื่อนำไขมันปลาจากระบบบำบัดนํ้าเสียไปผลิตไบโอดีเซลด้วยกระบวนการทรานส์เอสเทอร์ริฟิเคชัน

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

หัวเรื่อง:กระบวนการหมักกรดแลกติกาจากแป้งมันสำปะหลังและการทำให้แลกติกบริสุทธิ์

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิเชียร กิจปรีชาวนิช, รองศาสตราจารย์

Img
Img

ที่มา:คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก.

หัวเรื่อง:การดัดแปรโครงสร้างของพอลิไวนิลแอลกอฮอล์ด้วยปฏิกิริยาเอสเทอร์ริฟิเคชันเพื่อใช้เป็นพอลิเมอร์เมทริกซ์ในวัสดุเชิงประกอบระหว่างพอลิเมอร์และเขม่าดำสำหรับวัสดุตัวรับรู้กลิ่น

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อภิรัตน์ เลาห์บุตรี, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การเพิ่มประสิทธิภาพการดูดซับประจุโลหะของกากมันสำปะหลังโดยการทำปฏิกิริยาเอสเทอร์ริฟิเคชันกับกรดซิตริก

ผู้เขียน:Imgหฤทัย ศิระวงษ์

ประธานกรรมการ:ImgKuakoon Piyachomkan

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางสาววิไล สันติโสภาศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Jinda, N. 2005. Lipase I: Source and Industrial Utilization. J. of UTCC. 24(3):20-34. (2004)

ผู้แต่ง:ImgDr.Nakanyapatthara (Jantana) Jinda, Assistant Professor,

วารสาร:

Img

งานวิจัย

การบำบัดไนโตรเจนโดยกระบวนการอนาม็อกซ์ (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สัญญา สิริวิทยาปกรณ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:เงินรายได้คณะวิศวกรรมศาสตร์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาเพื่อนำไขมันปลาจากระบบบำบัดน้ำเสียไปผลิตไบโอดีเซลด้วยกระบวนการทรานส์เอสเทอริฟิเคชัน

ผู้เขียน:Imgภุมรินทร์ สุกาวาสน์

ประธานกรรมการ:Imgดร.มงคล ดำรงค์ศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.สัญญา สิริวิทยาปกรณ์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

Researcher

ดร. เมธี สายศรีหยุด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

Resume

Img

Researcher

ดร. อนุสิษฐ์ ธนะพิมพ์เมธา, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Bioengineering , Biotechnology , Environmental Eng

Resume

Img

Researcher

ดร. เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Sustainable energy and environmental engineering, Chemical and biochemical processes, Biofuels and biorefinery, Biodiesel and commercial production

Resume

Img
12