Search Result of "เอนไซม์โคลีนเอสเตอเรส"

About 10 results
Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 10

หัวเรื่อง:การประยุกต์ใช้สารฆ่าเชื้อกลุ่มออกซิไดส์ซิ่งเพื่อลดการตกค้างของยาฆ่าแมลงในผักสด

Img
Img
Img

Researcher

ดร. ไกรวิชญ์ เรืองฤาหาร, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาอนามัยชุมชน คณะสาธารณสุขศาสตร์ สกลนคร

สาขาที่สนใจ:วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (วิศวกรรมประปา วิศวกรรมน้ำเสีย วิศวกรรมการบำบัดมลพิษอากาศ), ระบบบริหารจัดการด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม, ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม, กระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำทางกายภาพและชีวภาพ

Resume

Img
Img

Researcher

นางสาว ชุลีวัลย์ ธัญญศิรินนท์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาอนามัยชุมชน คณะสาธารณสุขศาสตร์ สกลนคร

สาขาที่สนใจ:air pollution, indoor air pollution, environmental

Resume

Img

Researcher

ดร. นิรวรรณ แสนโพธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาอนามัยชุมชน คณะสาธารณสุขศาสตร์ สกลนคร

Resume

Img

Researcher

ดร. ธรรมศักดิ์ ทองเกตุ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การผลิตผัก, การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน, เทคโนโลยีเมล็ดพันธฺุ์, การปลูกพืชในสภาพแวดล้อมควบคุม

Resume

Img

Researcher

ดร. วราภา มหากาญจนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:Food Microbiology, Food Sanitation , Food Safety

Resume