Search Result of "เอนไซม์แลคเคส"

About 13 results
Img
Img
Img
Img

ที่มา:ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยปัญหาพิเศษปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:การเพิ่มการผลิตเอนไซม์แลคเคสจาก Ganoderma sp. BKN01 โดยใช้แผนการทดลองทางสถิติหาสูตรอาหารเลี้ยงเชื้อที่เหมาะสม

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชุรภา ธีรภัทรสกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การผลิตสารดูดซับจากกากตะกอนเยื่อกระดาษเพื่อบำบัดน้ำที่ปนเปื้อนด้วยสารกลุ่ม BTEX

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47

หัวเรื่อง:การปนเปื้อนของโลหะหนักในน้ำและตะกอนดินบริเวณชายฝั่งทะเลของอ่าวไทยตอนบน

Img
Img

Researcher

ดร. ปิยังกูล เหลืองเจริญกิจ, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Mushroom, Fungi, Microbial enzyme, Bioremediation, Biodeterioration

Resume

Img

ที่มา:สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตเอนไซม์ย่อยสลายลิกนินจากเชื้อราขาวเพื่อใช้ประโยชน์สำหรับการบำบัดน้ำเสีย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต

Img

Researcher

ดร. เลอลักษณ์ จิตรดอน, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Microbial Enzyme , Enzyme Technology

Resume

Img

Researcher

ดร. ชุรภา ธีรภัทรสกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Microbial Enzyme, Enzyme Technology, soil microorganism

Resume

Img

Researcher

ดร. วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต

ที่ทำงาน:ฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

สาขาที่สนใจ:Microbiology, Ethanol production, เทคโนโลยีเอนไชม์,การใช้เครื่องมือQC,HPLC,AA

Resume

Img

Researcher

ดร. พิลาณี ไวถนอมสัตย์

ที่ทำงาน:ฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

สาขาที่สนใจ:Molecular Biology, Enzyme Technology , การใช้ประโยชน์ลิกโนเซลลูโลสเพื่อพลังงานทดแทน

Resume