Search Result of "เอนไซม์อะซิติลโคลีนเอสเทอเรส"

About 7 results
Img
Img

การประชุมวิชาการ

การลดเชื้อ Campylobacter jejuni ในซากไก่ด้วยคลอรีนและโอโซน (2009)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การลดเชื้อ Campylobacter jejuni ในซากไก่ด้วยคลอรีนและโอโซน

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47

หัวเรื่อง:เครื่องรับรู้ชีวภาพสำหรับตรวจวัดอะซิติลไทโอโคลีนที่เตรียมโดยวิธีการกักเก็บเอนไซม์อะซิติลโคลีนเอสเทอเรสในอิเล็กโทรพอลิเมอไรซ์ฟิล์มของพอลิไพโรล

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:เครื่องรับรู้ชีวภาพสำหรับตรวจวัดอะซิติลไทโอโคลีนที่เตรียมโดยวิธีการกักเก็บเอนไซม์อะซิติลโคลีนเอสเทอเรสในอิเล็กโทรพอลิเมอไรซ์ฟิล์มของพอลิไพโรล

Img
Img

Researcher

ดร. นิรวรรณ แสนโพธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาอนามัยชุมชน คณะสาธารณสุขศาสตร์ สกลนคร

Resume