Search Result of "เอนโดสปอร์"

About 10 results
Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:พัฒนาผลิตภัณฑ์ Bacillus subtilis ในรูปเอ็นโดสปอร์ เพื่อควบคุมโรคเหี่ยวของขิง

Img

ที่มา:วารสารเห็ดไทย

หัวเรื่อง:การคัดเลือกแบคทีเรียสร้างสปอร์และประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญของเชื้อราแข่งขันในฟาร์มเห็ดและเชื้อราสาเหตุโรคพืชบางชนิดในระดับห้องปฏิบัติการ

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47

หัวเรื่อง:การสำรวจการปนเปื้อนสารเมลามีนในอาหารสัตว์สำเร็จรูปชนิดเม็ดสุนัขและแมวในประเทศไทย

Img

Researcher

นาย ประกรณ์ จาละ

ที่ทำงาน:สำนักงานเลขานุการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

Resume

Img

Researcher

นาย อมรเทพ อาชวกุลเทพ, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Veterinary Public Health

Resume

Img

Researcher

นาย ประพฤกษ์ ตั้งมั่นคง, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Antibiotic Residue, Mycotoxins

Resume

Img

Researcher

ดร. สุรางค์ สุธิราวุธ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Bacterial Taxonomy, Phylogenic Classification

Resume

Img

Researcher

ดร. เยาวภา อร่ามศิริรุจิเวทย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การจัดจำแนกชนิดของเชื้อราโดยเฉพาะใน Deuteromycetes , การจัดจำแนกเชื้อราและเห็ดโดยวิธีการทางโมเลกุล, การเพิ่มผลผลิตเห็ดทางการค้า

Resume