Search Result of "เอนโคดเดอร์"

About 3 results
Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 26, 24-27 ตุลาคม 2555 จังหวัดเชียงราย

หัวเรื่อง:การออกแบบอุปกรณ์วัดแรงบิดบนเพลาหมุนด้วยการวัดมุมบิดโดยตรง

Img

Researcher

ดร. ชัยยากร จันทร์สุวรรณ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การออกแบบและพัฒนาเครื่องจักรกลการเกษตร, การออกแบบระบบทางกล (Mechanical Design)

Resume