Search Result of "เอทีฟอน"

About 22 results
Img
Img

งานวิจัย

สารเอทีฟอนตกค้างในผลทุเรียนสดส่งออกและการป้องกัน (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พีรพงษ์ แสงวนางค์กูล

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายเจริญ ขุนพรม, Imgนางสาวนิชกานต์ สิทธิสังข์

แหล่งทุน:ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)และ สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

Img
Img
Img

ที่มา:ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)และ สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

หัวเรื่อง:สารเอทีฟอนตกค้างในผลทุเรียนสดส่งออกและการป้องกัน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พีรพงษ์ แสงวนางค์กูล

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายเจริญ ขุนพรม

Img

ที่มา:Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร)

หัวเรื่อง:อิทธิพลของเอทีฟอนต่อพัฒนาการและคุณภาพของผลทุเรียนพันธุ์หมอนทองหลังการเก็บเกี่ยว

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของระยะเวลาการพ่นเอทีฟอนต่อคุณภาพผลสับปะรดพันธุ์ปัตตาเวียและกิจกรรมของเอนไซม์ซูโครสฟอสเฟตซินเทส

ผู้เขียน:Imgสุพจน์ เชื้อกุลา

ประธานกรรมการ:Imgดร.นิรันดร์ จันทวงศ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgมาลี ณ นคร

กรรมการวิชารอง:Imgดร.สมศักดิ์ อภิสิทธิวาณิช, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการวนศาสตร์ระดับชาติ " การป่าไม้เพื่อสังคม"

หัวเรื่อง:การใช้สารพาราควอตกระตุ้นต้นรักน้ำเกลี้ยงเพื่อปริมาณการไหลของน้ำยาง

Img

งานวิจัย

การรวบรวมและคัดเลือกพันธุ์มะละกอและระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สิริกุล วะสี

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.พีรพงษ์ แสงวนางค์กูล, Imgดร.เกรียงศักดิ์ ไทยพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:วารสาร (4) ประชุมวิชาการ (5)

Img

Researcher

นาย เจริญ ขุนพรม

ที่ทำงาน:ศูนย์เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (ภาควิชาพืชสวน) คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การจัดการพืชผักผลไม้หลังการเก็บเกี่ยว

Resume

Img

Researcher

ดร. วันชัย จันทร์ประเสริฐ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์, วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว, วิทยาศาสตร์เมล็ดพันธุ์

Resume

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ผลของเอทีฟอนและพาโคลบิวทราโซลที่มีต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของถั่วเขียวพันธุ์กำแพงแสน 1

ผู้เขียน:Imgดร.สมบุญ เตชะภิญญาวัฒน์, รองศาสตราจารย์, ImgMalee Na Nakorn, Imgดร.นุษรา สินบัวทอง

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

The effects of soil drenching and foliar applications and concentrations of ethephon and paclobutrazol on growth, biochemical changes and yield of mungbean cv. Kamphaeng Sawn 1 were determined. Application of paclobutrazol markedly retarded plant height, However, plant dry matter accumulation (stem and root) and yield components (pod and seed weights) were improved as compared with the untreated plant. Application of ethephon tended to increase greater dry matter accumulation and yield components of mungbean as compared to that of paclobutrazol and the untreated plant. Soil drenching application of either ethephon or paxlobutrazol was more efficient in improving plant growth and yield than foliar application. The optimum concentration of plant growth regulators to be used in mungbean was 200 ppm. Ethephon and paclobutrazol did not significantly increase the accumulation of nitrogen and phosphorus in the shoot of mungbean, where as in the root, nitrogen and phosphorus accumulations were increased in response to paclobutrazol treatment. Chlorophyll content was also found to be higher in the leaves of paclobutrazol-treated plants.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 029, Issue 2, Apr 95 - Jun 95, Page 193 - 204 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:การประชุมวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 10

หัวเรื่อง:การพัฒนาสีระหว่างการสุกและการตอบสนองต่อเอทีฟอนของมะละกอพันธุ์แขกดำและพันธุ์ปลักไม้ลายหลังการเก็บเกี่ยว

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 38

หัวเรื่อง:ผลของการใช้สารพาราขวัทและเอธีฟอนเพื่อช่วยเร่งการเก็บเกี่ยวและผลของวิธีการลดความชื้นต่อคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 38

หัวเรื่อง:ผลของการใช้สารพาราขวัทและเอธีฟอนเพื่อช่วยเร่งการเก็บเกี่ยวและผลของวิธีการลดความชื้นต่อคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง

Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของกรดแอบไซซิก เบนซิลอะดีนีน เอทีฟอน และกรดจิบเบอเรลลิก ต่อปริมาณอะไมโลส โปรตีน และเบต้าแคโรทีนในเมล็ดข้าว

ผู้เขียน:Imgขวัญเนตร มีเงิน

ประธานกรรมการ:Imgวัลลภ อารีรบ

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.นิรันดร์ จันทวงศ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgกษิดิศ ดิษฐบรรจง

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

Researcher

นางสาว ยุพิน อ่อนศิริ

ที่ทำงาน:ศูนย์เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (ภาควิชาพืชสวน) คณะเกษตร กำแพงแสน

Resume

Img

Researcher

ดร. จวงจันทร์ ดวงพัตรา, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์และวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว

Resume

12