Search Result of "เอทธิลีน"

About 46 results
Img
Img

งานวิจัย

การจำลองทางคณิตศาสตร์ของเทคนิคการแยกวิเคราะห์ด้วยการตกผลึกของพอลิเอทธิลีน (2005)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สิริพล อนันตวรสกุล, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ผลลัพธ์:วารสาร (6) ประชุมวิชาการ (6)

Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาการแยกวิเคราะห์โครงสร้างของโมเลกุลพอลิเอทธิลีน (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สิริพล อนันตวรสกุล, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวนันทิยา อินวงค์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:วารสาร (5) ประชุมวิชาการ (4)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47

หัวเรื่อง:การพัฒนาฟิล์มบรรจุภัณฑ์พอลิเอทธิลีนชนิดความหนาแน่นต่ำ-ซิโอไลต์เพื่อยืดอายุการเก็บรักษามะนาว

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การพัฒนาฟิล์มบรรจุภัณฑ์พอลิเอทธิลีนชนิดความหนาแน่นต่ำ-ซิโอไลต์เพื่อยืดอายุการเก็บรักษามะนาว

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การยอมรับเทคโนโลยีการกรีดยางโดยใช้แก๊สเอทธิลีน

ผู้เขียน:Imgภูวนาท โง้วสุวรรณ

ประธานกรรมการ:Imgดร.วินัย พุทธกูล, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgศานิต เก้าเอี้ยน

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.

หัวเรื่อง:หญ้าแฝกกับการฟื้นฟูสภาพแวดล้อม: ศักยภาพของหญ้าแฝกในการฟื้นฟูสภาพของดินที่ปนเปื้อนด้วยสารอินทรีย์ไตรคลอโรเอทธิลีน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พัฒนา อนุรักษ์พงศธร, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สมบุญ เตชะภิญญาวัฒน์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:บริษัทไทยโพลิเอททีลีน

หัวเรื่อง:การศึกษาลักษณะการกระจายตัวของน้ำหนักโมเลกุลและองค์ประกอบทางเคมีของโมเลกุลพอลิเอทธิลีน -1 โอเลฟิน โคพอลิเมอร์ ที่สังเคราะห์ขึ้นจากตัวเร่งปฏิกิริยาซีเกลอร์-แนตตา โดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สิริพล อนันตวรสกุล, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:บริษัท ปตท. เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

หัวเรื่อง:การศึกษาผลกระทบของโครงสร้างโมเลกุลพอลิเอทธิลีนที่มีต่อคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สิริพล อนันตวรสกุล, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (จาก: สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:สมรรถนะการเจริญเติบโตของหญ้าแฝกในดินที่ปนเปื้อนสารไตรคลอโรเอทธิลีน

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

[Source][Cache]

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:การจำลองทางคณิตศาสตร์ของเทคนิคการแยกวิเคราะห์ด้วยการตกผลึกของพอลิเอทธิลีน

123