Search Result of "เอชไอวี"

About 82 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การสังเคราะห์สารต้านไวรัสเอชไอวี วอลเธอริโอน ซี (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ไพบูลย์ เงินมีศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ประสบการณ์ผู้ใช้คู่มือสำหรับเยาวชนเรื่องความรู้เกี่ยวกับเอชไอวี/เอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จักรกฤษณ์ พลราชม, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายประเวช ชุ่มเกษรกูลกิจ

แหล่งทุน:สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img
Img

ที่มา:วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

หัวเรื่อง:การศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพชุดตรวจเอชไอวี พี24 แอนติเจน กับชุดตรวจเอชไอวีชนิดตรวจจับแอนติเจนและแอนติบอดีร่วมกัน

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ทัศนคติของผู้ติดเชื้อเอชไอวีต่อโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

ผู้เขียน:Imgรุจิรัตน์ จาลอย

ประธานกรรมการ:Imgนายจำนงค์ อดิวัฒนสิทธิ์, ศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgสากล สถิตวิทยานันท์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

12345