Search Result of "เอกณรินทร์ รองราม"

About 6 results
Img

Researcher

นาง ดวงสมร สินเจิมสิริ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:การตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์การตรวจสอบคุณภาพน้ำนมและผลิตภัณฑ์

Resume

Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การทดแทนปลายข้าวด้วยกากมันสำปะหลังผสมกากตะกอนเบียร์ในสูตรอาหารสุกรรุ่นและขุน

ผู้เขียน:Imgเอกณรินทร์ รองราม

ประธานกรรมการ:Imgนางสาวอังคณา หาญบรรจง, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.จำเริญ เที่ยงธรรม, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.อรุณี อิงคากุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

Researcher

นางสาว อังคณา หาญบรรจง, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร บางเขน

Resume

Img

Researcher

ดร. จำเริญ เที่ยงธรรม, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:สรีรวิทยาและระบบฮอร์โมนการสืบพันธุ์ของสัตว์, สรีรวิทยาสิ่งแวดล้อม, การจัดการผสมพันธุ์โค-สุกรคุณภาพน้ำเชื้อและการผสมเทียมโค-สุกร, สรีรวิทยาการผลิตสัตว์

Resume