Search Result of "เอกชัย คูสว่างศรี"

About 3 results
Img

งานวิจัย

ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการเลือกใช้บริการสินเชื่อกรุงไทยธนวัฎ (2018)

หัวหน้าโครงการ:เอกชัย คูสว่างศรี

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางเสาวลักษณ์ กู้เจริญประสิทธิ์, รองศาสตราจารย์, Imgเอกชัย คูสว่างศรี

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

Researcher

นาง เสาวลักษณ์ กู้เจริญประสิทธิ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การค้าระหว่างประเทศ , การเงินการธนาคาร

Resume