Search Result of "เห็ดโคน"

About 28 results
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

เห็ดโคน เชื้อราที่อยู่ร่วมกับปลวกเลี้ยงรา (2011)

ผู้แต่ง:ImgDr.Yaovapa Aramsirirujiwet, Assistant Professor,

วารสาร:

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การผลิตเห็ดโคนบรรจุในภาชนะอ่อนตัวทนความร้อนสูง (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อนุกูล วัฒนสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

Img
Img
Img

ที่มา:ทุนส่วนตัว

หัวเรื่อง:การศึกษาการสร้างเอนไซม์ย่อยเซลลูโลสใน Termitomyces sp.(เห็ดโคน)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เยาวภา อร่ามศิริรุจิเวทย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

หัวเรื่อง:ภูมิปัญญาชาวบ้านที่เกี่ยวข้องกับการเกิดและการใช้ประโยชน์จากเห็ดโคนในสวนป่าทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

Img

ที่มา:วารสารเห็ดไทย 2549

หัวเรื่อง:การศึกษาภูมิปัญญาชาวบ้านที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายและการเกิดของเห็ดโคนในสวนป่าทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:การผลิตเห็ดโคนบรรจุในภาชนะอ่อนตัวทนความร้อนสูง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อนุกูล วัฒนสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วารสารวิทยาศาสตร์ มก.

หัวเรื่อง:เห็ดโคน เชื้อราที่อยู่ร่วมกับปลวกเลี้ยงรา

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:นิเวศวิทยาของปลวกเพาะเห็ดโคนต่อการเพิ่มปริมาณเห็ดโคน

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:นิเวศวิทยาของปลวกเพาะเห็ดโคนต่อการเพิ่มปริมาณเห็ดโคน

Img

ที่มา:วารสารเห็ดไทย

หัวเรื่อง:การศึกษาความหลากหลายและการกระจายตัวของเชื้อเห็ดโคน (Termitomyces spp.) ที่อยู่ร่วมกับปลวกเลี้ยงราในประเทศไทยโดยใช้เทคนิคทางโมเลกุล

12