Search Result of "เห็ดป่า"

About 36 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การเปรียบเทียบชนิดของวัสดุเพาะต่อการสร้างสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในเห็ดป่า (Ganoderma spp. และ Lentinus spp.) และการนำวัสดุเพาะที่ใช้แล้วไปพัฒนาเป็นคอมโพสิตบอร์ดที่มีมูลค่าสูงขึ้น (2021)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เยาวภา อร่ามศิริรุจิเวทย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายทรงกลด จารุสมบัติ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ชุรภา ธีรภัทรสกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.เจษฎา โพธิรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.อิงอร กิมกง, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ธีระชาติ ลี้ประเสริฐ, อาจารย์, Imgดร.ปริศนา วิริยะจิตสมบูรณ์, อาจารย์, Imgดร.จุรีภรณ์ เชื้อดวงผุย, อาจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

Img

งานวิจัย

คุณค่าทางโภชนาการและปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระของเห็ดป่าที่กินได้ที่เก็บจากเทือกเขาภูพาน ประเทศไทย (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อัมพร ศรีคราม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สุริยัณห์ สุภาพวานิช, อาจารย์

แหล่งทุน:สถาบันวิจัยเเละพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img

ที่มา:การฝึกอบรมเรื่อง การวิจัยเพื่อพัฒนาการฟื้นฟูป่าโดยการมีส่วนร่วม

หัวเรื่อง:การสำรวจความหลากหลายของเห็ดป่า

Img

ที่มา:สถาบันวิจัยเเละพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร

หัวเรื่อง:คุณค่าทางโภชนาการและปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระของเห็ดป่าที่กินได้ที่เก็บจากเทือกเขาภูพาน ประเทศไทย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อัมพร ศรีคราม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สุริยัณห์ สุภาพวานิช, อาจารย์

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการระดับชาติ "มหาวิทยาลัยบูรพา 2554"

หัวเรื่อง:การศึกษาองค์ประกอบไขมันจากเห็ดทางการค้าและเห็ดป่ากินได้บางชนิด

Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 7 (ความมั่นคงด้านอาหารและโภชนาการในบริบทของอาเซียน)

หัวเรื่อง:ปริมาณโพลีแซคคาไรด์ และ ใยอาหาร ในเห็ดป่า 6 ชนิดจากภาคอีสานของประเทศไทย

Img

ที่มา:สถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

หัวเรื่อง:ความสัมพันธ์ระหว่างความเป็นกรด-ด่างของดิน ชนิดพันธุ์ไม้ กับการกระจายตัวของเห็ดกินได้บางชนิดในป่าเต็งรัง

หัวหน้าโครงการ:Imgนายประมง เบกไธสง, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สุขุมาภรณ์ ศรีเผด็จ, อาจารย์, Imgนางสาวสุดาทิพย์ แสนสุภา

Img

Researcher

นางสาว วิมลวรรณ ไสยมรรคา

ที่ทำงาน:ฝ่ายฝึกอบรม สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม บางเขน

Resume

Img

Researcher

นาง รัตนา อังกสิทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:ส่งเสริมการเกษตร , การฝึกอบรมเพื่อพัฒนา, ทรัพยากรมนุษย์

Resume

12