Search Result of "เห็ดนางฟ้า"

About 49 results
Img

งานวิจัย

การยืดอายุการเก็บรักษาเห็ดนางฟ้าสวรรค์ผสมสมุนไพร (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวรุ่งกานต์ บุญนาถกร, อาจารย์

แหล่งทุน:สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

Img

งานวิจัย

การเพิ่มมูลค่าเศษเหลือจากการตัดแต่งเห็ดนางฟ้าในอาหารปลาสลิด (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อรพินท์ จินตสถาพร, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgอาจารย์จุฑามาศ ทะแกล้วพันธุ์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (3)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:เครือข่ายวิจัยภาคกลางตอนล่าง

หัวเรื่อง:การเพิ่มมูลค่าเศษเหลือจากการตัดแต่งเห็ดนางฟ้าในอาหารปลาสลิด

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อรพินท์ จินตสถาพร, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

หัวเรื่อง:การเพิ่มมูลค่าเศษเหลือจากการตัดแต่งเห็ดนางฟ้าในอาหารปลาสลิด

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อรพินท์ จินตสถาพร, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ทุนคณะวิทยาศาสตร์ร่วมกับภาควิชาจุลชีววิทยา

หัวเรื่อง:การคัดเลือกแบคทีเรียสร้างสปอร์ เพื่อยับยั้งการเจริญของรา Aspergillus sp.ที่ปนเปื้อนในก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้าภูฏาน(Pleurotus pulmonaria

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุรางค์ สุธิราวุธ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ทุนคณะวิทยาศาสตร์ร่วมกับภาควิชาจุลชีววิทยา

หัวเรื่อง:การคัดเลือกแบคทีเรียสร้างสปอร์เพื่อยับยั้ง Trichoderma sp.ที่ปนเปื้อนในก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้าภูฏาน(Pleurotus pulmonarius)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุรางค์ สุธิราวุธ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

รางวัลผลงานวิจัยคุณภาพ ระดับชมเชย (2015)

ผลงาน:อิทธิพลของสารต้านอนุมูลอิสระจากเห็ดนางฟ้า ต่อการถนอมคุณภาพเนื้อไก่

นักวิจัย: Imgนางอรทัย จินตสถาพร Imgนางสาวเสาวนิต วุฒิไกรรัตน์ Imgดร.ศศิธร นาคทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Imgนายอรรถวุฒิ พลายบุญ

Doner:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

Img

ที่มา:สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

หัวเรื่อง:การยืดอายุการเก็บรักษาเห็ดนางฟ้าสวรรค์ผสมสมุนไพร

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวรุ่งกานต์ บุญนาถกร, อาจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง "การเพาะเห็ดนางฟ้า"

ผู้เขียน:Imgรัตน์ บุญก่อ

ประธานกรรมการ:Imgดร.สมภพ สุวรรณรัฐ, อาจารย์

กรรมการร่วม:ImgShana Wannoon, Imgดร.จินตนา กาญจนวิสุทธิ์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

123