Search Result of "เห็ดตับเต่า"

About 48 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ผลของเชื้อเห็ดตับเต่าต่อการเติบโตและผลผลิตของพริก (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ประภาพร ตั้งกิจโชติ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 2

หัวเรื่อง:วิธีการปลูกเชื้อและปริมาณเชื้อเห็ดตับเต่าต่อการเจริญเติบโตของกล้าไม้ยูคาลิปตัส

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

หัวเรื่อง:การผลิตต้นกล้าฝรั่ง 'พันธุ์แป้นสีทอง' ร่วมกับการปลูกเชื้อเห็ดตับเต่า (Boletus colossus Heim.) ในสภาพปลอดเชื้อ

123