Search Result of "เห็ดตับเต่า"

About 47 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ผลของเชื้อเห็ดตับเต่าต่อการเติบโตและผลผลิตของพริก (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ประภาพร ตั้งกิจโชติ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

ผลของเชื้ อเห็ดตับเต่าต่อความเป็นพิษของสารไกลโฟเสท (2015)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

Img

ที่มา:ทุนส่วนตัว

หัวเรื่อง:ผลของเชื้อเห็ดตับเต่าต่อการเติบโตและผลผลิตของพริก

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ประภาพร ตั้งกิจโชติ, รองศาสตราจารย์

Img
Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 50

หัวเรื่อง:ผลของเชื้อเห็ดตับเต่าต่อการออกรากของกิ่งตอนชมพู่พันธุ์เพชรสายรุ้ง

123