Search Result of "เหมืองแร่สังกะสี"

About 15 results
Img
Img
Img

งานวิจัย

ความเป็นพิษของโลหะหนักในแฝกและข้าวที่ปลูกในดินจากพื้นที่เหมืองแร่สังกะสี (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นวลฉวี รุ่งธนเกียรติ, ศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อการประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์โลหะหนักในหญ้าแฝกที่ปลูกในดินเหมืองแร่สังกะสี โดยเทคนิคทางนิวเคลียร์

ผู้เขียน:Imgสิริกร อนันเต่า

ประธานกรรมการ:Imgดร.นวลฉวี รุ่งธนเกียรติ, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:ImgSirinart Laoharojanaphand

กรรมการวิชารอง:ImgPichit Pongsakul

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วารสารดินและปุ๋ย

หัวเรื่อง:การเปรียบเทียบการเจริญเติบโตและการดูดซึมโลหะหนักจากดินเหมืองแร่สังกะสีของแฝกสี่แหล่งพันธุ์

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

หัวเรื่อง:ความเป็นพิษของโลหะหนักในแฝกและข้าวที่ปลูกในดินจากพื้นที่เหมืองแร่สังกะสี

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อการประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

หัวเรื่อง:ความเป็นพิษของโลหะหนักในแฝกและข้าวที่ปลูกในดินจากพื้นที่เหมืองแร่สังกะสี

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นวลฉวี รุ่งธนเกียรติ, ศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

หัวเรื่อง:การติดตามตรวจสอบทางชีวภาพของโลหะหนักในตะกอนดินและแมลงน้ำกลุ่มไทรคอบเทอร่าในลำธารบริเวณเหมืองแร่สังกะสี

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.แตงอ่อน พรหมมิ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

หัวเรื่อง:ความเป็นพิษของโลหะหนักในแฝกและข้าวที่ปลูกในดินจากพื้นที่เหมืองแร่สังกะสี

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นวลฉวี รุ่งธนเกียรติ, ศาสตราจารย์

Img

ที่มา:คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การคัดแยกและศึกษาความทนโลหะหนักของแบคทีเรียย่อยเซลลูโลส จากดินในเหมืองแร่สังกะสี

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปิ่นสุรางค์ ดีวงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การคัดแยกและศึกษาความทนโลหะหนักของแบคทีเรียย่อยโปรตีน จากดินเหมืองแร่สังกะสี

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปิ่นสุรางค์ ดีวงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img
Img

Researcher

ดร. ปิ่นสุรางค์ ดีวงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Bacterial Diversity, Bacterial Genetec, Environmental Microbiology

Resume