Search Result of "เหมืองหินปูน"

About 31 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ความหลากชนิดของสัตว์ป่าบริเวณเหมืองหินปูน จังหวัดสระบุรี (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รองลาภ สุขมาสรวง, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด มหาชน

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img
Img

ที่มา:บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด

หัวเรื่อง:การศึกษาสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพ และรูปแบบการฟื้นฟูสภาพพื้นที่ที่ผ่านการทำเหมือง บริเวณเหมืองหินปูน เขาวง จังหวัดสระบุรี ระยะที่ 2

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สคาร ทีจันทึก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำกัด

หัวเรื่อง:การศึกษาสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพ และรูปแบบการฟื้นฟูสภาพพื้นที่ที่ผ่านการทำเหมือง บริเวณเหมืองหินปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สคาร ทีจันทึก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:นิทรรศการงานวิจัยในงานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2550

หัวเรื่อง:การสำรวจบริเวณเสี่ยงภัยหลุมยุบจาการทำเหมืองหินปูน

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความสัมพันธ์ระหว่างสังคมพืชที่ได้จากการฟื้นฟูบูรณะผลผลิตใหม่ในพื้นที่เหมืองหินปูนกับแมลงในดิน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

ผู้เขียน:Imgไปรยณัฐ น้อยทับทิม

ประธานกรรมการ:Imgดร.สคาร ทีจันทึก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgกอบศักดิ์ วันธงไชย, Imgวาสนา ฤทธิ์ไธสง

Img

ที่มา:บริษัทชลประทานซีเมนต์ จำกัด (มหาชน)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเหมืองหินปูนเขายอดแตง ตำบลหนองพลับ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เกษม จันทร์แก้ว, ศาสตราจารย์

Img

ที่มา:บริษัทปูนซีเมนต์ไทย (ท่าหลวง)จำกัด

หัวเรื่อง:โครงการศึกษาสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพบริเวณเหมืองหินปูน บริษัทปูนซีเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สคาร ทีจันทึก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่หินปูนและหินดินดาน เพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

หัวหน้าโครงการ:Imgนายกิตติชัย ดวงมาลย์, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.เกษม จันทร์แก้ว, ศาสตราจารย์, Imgดร.สุรัตน์ บัวเลิศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.อรอนงค์ ผิวนิล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.นฤชิต ดำปิน, อาจารย์, Imgดร.สุจิณณา กรรณสูต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ทัศนีย์ บุญประคอง, อาจารย์, Imgนายอลงกรณ์ อินทรักษา, อาจารย์

Img

ที่มา:บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด

หัวเรื่อง:โครงการปลูกต้นไม้เพื่อฟื้นฟูพื้นที่เหมืองหินปูน บ.ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.มณฑล จำเริญพฤกษ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ลดาวัลย์ พวงจิตร, รองศาสตราจารย์, Imgดร.สคาร ทีจันทึก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.รุ่งเรือง พูลศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.รองลาภ สุขมาสรวง, รองศาสตราจารย์, Imgดร.บุญวงศ์ ไทยอุตส่าห์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img
Img
12