Search Result of "เหมืองข้อมูล"

About 125 results
Img
Img

งานวิจัย

การทำเหมืองข้อมูลการรักษาโรคไวรัสตับอักเสบ (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นวลวรรณ สุนทรภิษัช, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img

งานวิจัย

การวิเคราะห์ข้อมูลในรายวิชาคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศโดยใช้กระบวนการเหมืองข้อมูล (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวสกาวรัตน์ จงพัฒนากร, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนสนับสนุนงานวิจัยทั่วไป โครงการปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img

งานวิจัย

การทำเหมืองข้อมูลเพื่อการค้นพบความรู้โรคไข้เลือดออก (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นวลวรรณ สุนทรภิษัช, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (3)

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การประยุกต์เทคนิคการทำเหมืองข้อมูลสำหรับการพยากรณ์การศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตศรีราชา (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgกฤตณกร อิศวโสภณ, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วีระยุทธ พิมพาภรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ปีงบประมาณ ๒๕๕๕

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

เหมืองข้อมูลและคลังทรัพยากรจุลินทรีย์เพื่อการใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมการเกษตรและอาหาร (2021)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นันทนา สีสุข, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, Imgดร.สุขุมาล กิติสิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ชวลิต ศรีสถาพรพัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.จันทร์เพ็ญ ตั้งจิตรเจริญกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.กรรณิการ์ ดวงมาลย์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.อรวรรณ ชุณหชาติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.เดือนรัตน์ ชลอุดมกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.เสฎฐวิทย์ เกิดผล, อาจารย์, Imgดร.มลธิรา ศรีถาวร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.อุษา สัมมาพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาวชนิตา บุญมาก, อาจารย์, Imgนางสาวรัชนี มิ่งมา, อาจารย์, Imgกุลวดี ดลโสภณ, Imgชาญวิทย์ สุริยฉัตรกุล, Imgปวีณา สุขสอาด, Imgพัณณิดา ขุนนามวงษ์, Imgพิรพรรณ พลบุรี, Imgภูมิน นุตรทัต, Imgรุ่งลักษณ์ แก้ววิเชียร, Imgรุจิกาญจน์ นาสนิท, Imgรุจิราลัย พูลทวี, Imgวนัชพร บุญธรรม, Imgวัลลภา หล่อเหลี่ยม, Imgสิริธร สโมสร, Imgสุกฤตา ปุณยอุปพัทธ์, Imgสุขุมาภรณ์ กระจ่างสังข์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img

งานวิจัย

การใช้เทคนิคเหมืองข้อมูลเพื่อการพัฒนาแบบจำลองการพยากรณ์ ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาด้วยวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วีระยุทธ พิมพาภรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศรีราชา

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (2)

Img

งานวิจัย

การวิเคราะห์ข้อมูลของการออกแบบระบบสารสนเทศในรายวิชาสหกิจศึกษาโดยใช้กระบวนการเหมืองข้อมูล (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวสกาวรัตน์ จงพัฒนากร, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:เงินสนับสนันการทำวิจัยทางสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ของโครงการจัดตั้งภาควิชาคอมพิวเตอร์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

งานวิจัย

การค้นพบความเชี่ยวชาญแบบพหุวิทยาการด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูล (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นวลวรรณ สุนทรภิษัช, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
1234567