Search Result of "เส้นใยสังเคราะห์"

About 15 results
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาพฤติกรรมและสมบัติของคอนกรีตไหลได้ผสมเส้นใยสังเคราะห์เมื่อมีการเรียงตัวที่แตกต่างกัน (2020)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อนุวัฒน์ อรรถไชยวุฒิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนสนับสนุนการวิจัยแบบบูรณาการคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา

ผลลัพธ์:วารสาร (3)

Img
Img
Img

Researcher

นาง อัมพิกา ไกรฤทธิ์, ศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:วิศวกรรมคุณค่า, อุตสาหกรรมสีเขียว

Resume

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาอุตสาหกรรมเส้นใยสังเคราะห์ในประเทศไทย

ผู้เขียน:Imgอรพรรณ ปั้นเขียว

ประธานกรรมการ:Imgดร.วัลลภัคร์ พลทรัพย์, อาจารย์

กรรมการร่วม:Imgนายสังเวียน จันทร์ทองแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

Researcher

ดร. อนุวัฒน์ อรรถไชยวุฒิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:งานวิจัยด้านคอนกรีตพิเศษและโครงสร้างด้านวิศวกรรมโยธา

Resume

Img

Researcher

ดร. ณัฐพล จันทร์พาณิชย์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:Medical Device Design / Biomedical Engineering, Orthopaedic Biomechanics, CAD/CAM/CAE Additive Manufacturing, Medical Standard, Product Design and Manufacturing Process

Resume

Img

Researcher

ดร. ศุภเดช สุจินพรัหม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:ฟิสิกส์, ฟิสิกส์ศึกษา, วัสดุศาสตร์, ตัวนำยวดยิ่ง, วิธีเรียทเวลด์

Resume

Img

Researcher

ดร. สุทธิพจน์ วงศ์ฤกษ์ดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสง (dye-sensitized solar cells), เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดใหม่ (เพอรอฟสไกต์) (emerging solar cells; perovskite), วัสดุโครงสร้างนาโน (nanostructured materials), โฟโตคะตะลิสต์ (photocatalysts), ฟิล์มบางและการปรับปรุงพื้นผิว (thin films and surface modification)

Resume

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การบำบัดน้ำเสียรวมของโรงงานผลิตเส้นใยสังเคราะห์โดยกระบวนการยูเอเอสบี

ผู้เขียน:Imgกมลรัตน์ คุ้มญาติ

ประธานกรรมการ:Imgวินัย เลียงเจริญสิทธิ์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.มงคล ดำรงค์ศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.ไพศาล คงคาฉุยฉาย, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเครียด ของพนักงานปฏิบัติการโรงงานผลิตเส้นใยสังเคราะห์

ผู้เขียน:ImgUraporn BOONRUANG

ประธานกรรมการ:Imgงามลมัย ผิวเหลือง

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.ทิพทินนา สมุทรานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgจักรกฤษศณ์ สิงห์ศิลารักษ์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

ที่มา:บริษัท Hana Polytech

หัวเรื่อง:ผลของการใช้มุ้งเส้นใยสังเคราะห์ที่มีความถี่ระดับต่างๆ ต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตในสภาพปลอดภัยจากสารเคมีของผักคะน้า ผักกวางตุ้ง และแคนตาลูป

หัวหน้าโครงการ:Imgนายโรจน์รวี ภิรมย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายนคร เหลืองประเสริฐ, Imgนายวิสิฐ กิจสมพร, Imgนายบุญร่วม จันทร์ชื่น

Img

Researcher

ดร. ศศิมลฑล ม่วงศรีจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:นิวเคลียร์ฟิสิกส์ , นิวเครียร์สิ่งแวดล้อม, โครงสร้างนาโนสังกะสีออกไซด์ (ZnO nanostructure), ฟิล์มบาง (thin films), เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อม (dye-sensitized solar cells), พลังงานทดแทน

Resume

Img

Researcher

ดร. สุชีวัน กรอบทอง, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:ฟิสิกส์สถานะของแข็ง, สารตัวนำยวดยิ่ง

Resume