Search Result of "เส้นใยธรรมชาติ"

About 102 results
Img
Img

งานวิจัย

โครงการวิจัยด้านเทคโนโลยีเส้นใยธรรมชาติและพลังงานทดแทน (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:โครงการศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:ศุนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านเทคโนโลยีเส้นใยธรรมชาติและพลังงานทดแทน

หัวเรื่อง:การศีกษาองค์ประกอบทางเคมีของวัตถุดิบจากเศษเหลือกิจกรรมเกษตร

หัวหน้าโครงการ:Imgนายวิขัณฑ์ อรรณพานุรักษ์

Img

รางวัล (วิจัย/สิ่งประดิษฐ์)

รางวัลชนะเลิศ การประกวด Green Design Awards 2013 Theme : การประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจากเส้นใยธรรมชาติหรือเศษวัสดุ (2013)

ผลงาน:ต้นแบบแผ่นหลังคาโปร่งแสงจากฟางข้าว

นักวิจัย: Imgนายกิตติศักดิ์ คำโพชา Imgดร.โสภา วิศิษฏ์ศักดิ์, รองศาสตราจารย์ Imgดร.โจเซฟ เคดารี, ศาสตราจารย์

Doner:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

สมบัติทางกายภาพและทางกลของแผ่นฟิล์มกล้วยที่เสริมเส้นใยธรรมชาติ (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รังสินี โสธรวิทย์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.รังสิมา ชลคุป

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img
123456