Search Result of "เส้นผ่านศูนย์กลางลำต้น"

About 2 results
Img
Img

Researcher

ดร. อนุรักษ์ อรัญญนาค, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การปรับปรุงพันธุ์พืช

Resume