Search Result of "เส้นทางที่เหมาะสม"

About 5 results
Img

งานวิจัย

การออกแบบเส้นทางเดินเรือแบบประจำเส้นทางที่เหมาะสมในทวีปเอเชีย (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศักรธร บุญทวียุวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:กองทุนสนับสนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

Img
Img

ที่มา:กองทุนสนับสนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

หัวเรื่อง:การออกแบบเส้นทางเดินเรือแบบประจำเส้นทางที่เหมาะสมในทวีปเอเชีย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศักรธร บุญทวียุวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

Researcher

ดร. ภูวนาถ ปรมาพจน์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

Resume

Img