Search Result of "เส้นทางการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์"

About 12 results
Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การศึกษาร่องรอยทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีในบริเวณแนวชายแดนภาคตะวันตกของประเทศที่เชื่อมโยงกับเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การพัฒนาการตลาดการท่องเที่ยวเพื่อเชื่อมโยงพื้นที่ภาคตะวันตกกับเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวเขมจิรา หนองเป็ด, อาจารย์, Imgดร.สิทธิ์ ธีรสรณ์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:รูปแบบการท่องเที่ยวที่เหมาะสมตามแนวชายแดนที่เชื่อมโยงไทยกับเมียนมาร์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ฐณัฐ วงศ์สายเชื้อ, อาจารย์, Imgดร.สุมิตร สุวรรณ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.สิทธิ์ ธีรสรณ์, รองศาสตราจารย์, Imgนางสาวเขมจิรา หนองเป็ด, อาจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การศึกษาร่องรอยทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีในบริเวณแนวชายแดนภาคตะวันตกของประเทศที่เชื่อมโยงกับเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สิทธิ์ ธีรสรณ์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.สุมิตร สุวรรณ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ฐณัฐ วงศ์สายเชื้อ, อาจารย์, Imgนางสาวเขมจิรา หนองเป็ด, อาจารย์

Img

Researcher

นาย รัฐธนนท์ ธนาธรณ์คุณานนท์, อาจารย์

ที่ทำงาน:สำนักงานโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี สำนักงานอธิการบดี

สาขาที่สนใจ:อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

Resume

Img

Researcher

นางสาว เขมจิรา หนองเป็ด, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาศิลปศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การท่องเที่ยวและการโรงแรม (Tourism and hotel)

Resume

Img

Researcher

นางสาว อัญชิษฐา ภูอุดม

ที่ทำงาน:สำนักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน

Resume

Img

Researcher

นางสาว พิมพร ศรีรุ่งเรือง, อาจารย์

ที่ทำงาน:สำนักงานโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี สำนักงานอธิการบดี

สาขาที่สนใจ:สาขาการท่องเที่ยว โรงแรม คมนาคม สปา

Resume

Img

Researcher

นางสาว วัสราภรณ์ ละนิล, อาจารย์

ที่ทำงาน:ฝ่ายบริหารวิชาการ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี

สาขาที่สนใจ:การโรงแรม, บริหารธุรกิจ

Resume

Img

Researcher

ดร. ฐณัฐ วงศ์สายเชื้อ, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:ประชากร, เศรษฐศาสตร์, สิ่งแวดล้อม, วิจัยเชิงปริมาณ

Resume

Img

Researcher

ดร. สิทธิ์ ธีรสรณ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการจัดการการกีฬา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:บริหารธุรกิจ, การตลาด

Resume

Img

Researcher

ดร. สุมิตร สุวรรณ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การพัฒนาการศึกษา, การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน, การกำหนดยุทธศาสตร์

Resume