Search Result of "เสาวลักษณ์ ผ่องลำเจียก"

About 43 results
Img

Researcher

นาง เสาวลักษณ์ ผ่องลำเจียก

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:วิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์

Resume

Img
Img
Img

รางวัล (วิจัย/สิ่งประดิษฐ์)

ผลงานวิจัยเด่นประจำปี 2553 (2010)

ผลงาน:ระบบการบริหารจัดการโซ่อุปทานเนื้อโคพื้นเมืองไทยสู่ผู้บริโภค

นักวิจัย: Imgดร.ศศิธร นาคทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Imgนายสุรชัย เปี่ยมคล้า Imgนายวิรัตน์ สุมล Imgนางณัฐยา สุมน Imgนางเสาวลักษณ์ ผ่องลำเจียก

Doner:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

Img
Img

Researcher

นาย สุรชัย เปี่ยมคล้า

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การผลิตสัตว์

Resume

Img

งานวิจัย

การประกันคุณภาพเน้อไก่จากการแปรสภาพในโรงงานขนาดเล็กสู่ตลาดจนถึงผู้บริโภค (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศศิธร นาคทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img
Img

Researcher

นาย สมทบ ขันทอง

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน

Resume

Img

Researcher

นาง ณัฏยาพร สุมน

ที่ทำงาน:สถานีวิจัยทับกวาง ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:แปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อสุกร

Resume

Img
Img
Img
Img

Researcher

นาย ปรารถนา พฤกษะศรี, ศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร บางเขน

Resume

Img

Researcher

ดร. ชัยณรงค์ คันธพนิต, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:วิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์

Resume

Img

Researcher

นาย ริเชษฐ์ พึ่งชัย

ที่ทำงาน:ศูนย์วิจัยและพัฒนาทางสัตวศาสตร์ (การผลิตกระบือและโค) ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การเลี้ยงโคเนื้อ, การผสมเทียม

Resume

Img

Researcher

ดร. สมิต ยิ้มมงคล, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การผลิตโคเนื้อและการจัดการ(ฺBeef Production and Management)

Resume

Img

Researcher

นาย เกรียงศักดิ์ แก้วสมประสงค์

ที่ทำงาน:ศูนย์วิจัยและพัฒนาทางสัตวศาสตร์ (การผลิตกระบือและโค) ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:พืชอาหารสัตว์, อาหารสัตว์ เกษตรอินทรีย์

Resume

Img

Researcher

ดร. ศิริพร วิหคโต

ที่ทำงาน:ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง (ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ) คณะเกษตร กำแพงแสน

Resume

123